Влиянието на Общата селскостопанска политика върху икономическия растеж и устойчивото развитие на селските райони

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 24.10.2015      1342

147-ми семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите в София автор растителна защита

На 7-8 октомври 2015 година Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия и Университета в Болоня, Италия организираха съвместно ежегодния семинар на Европейската асоциация на аграрикономистите в град София. Форумът се провежда за втори път у нас след 2004 година и в него взеха участие учени, държавни експерти и представители на европейските институции от общо 16 държави. Темата на семинара беше тясно свързана с Новата обща селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз и нейния принос за устойчивото развитие на селските райони. Събитието беше открито от заместник - министъра на земеделието и храните доц. Георги Костов, който подчерта, че политиците се нуждаят от науката, за да формират управленските си решения за устойчиво земеделие. Динамичните промени в обществото и природата изискват задълбочен анализ на инструментите за развитието на земеделието в Европа, каза още министър Костов. Участниците бяха приветствани от Председателя на Селскостопанска академия проф. д-р Тотка Трифонова, според която научният анализ на ОСП е важен за качеството на живот на земеделските стопани у нас, тъй като това ще даде отговор на въпроса какво трябва да се направи за подобряване на състоянието на селските райони. Специални лектори на семинара бяха д-р Тасос Ханиотис, директор в Дирекция “Земеделие и селски райони” на Европейската комисия; проф. д-р София Давидова от Университета в Кент, Великобритания; проф. д-р Давиде Виаджи от Университета в Болоня, Италия; д-р Павел Чайяни от Института за прогресивни технологии към Европейската комисия, Испания и проф. д.ик.н. Пламен Мишев от Университета за национално и световно стопанство, България. Представени бяха 5 пленарни и 16 тематични доклада, както и 12 постера в четири основни тематични направления:

  • Структурни промени и продуктивност в земеделието;
  • Устойчиво развитие на селските райони;
  • Иновации в земеделието и околна среда;
  • Междуотраслови връзки и мултипликационно въздействие на земеделието и свързаните отрасли.

Участниците споделиха местния опит с новите инструменти на ОСП, като схемите за директни плащания и компонента озеленяване. Направен беше задълбочен анализ на инвестициите в земеделието през първия програмен период на ОСП и прогнозите за настоящия период. Обсъдени бяха наблюдаваните промени в структурата на семейните стопанства и стопанските кооперативи. Беше подчертана и ролята на иновационния озеленителен компонент и природните ресурси на екосистемите.

Сред организациите, които предоставиха своята финансова подкрепа на събитието, беше Синджента България ЕООД. Компанията има ясно изразена позиция в подкрепа на инструментите от ОСП за опазване на екосистемите и биоразнообразието. Това е един от 6-те ангажимента, които Синджента пое в глобален мащаб през 2014 година чрез своя План за отговорен растеж – да помогне за разцвета на биоразнообразието. Целта на компанията е чрез подкрепа на научни изследвания и анализи да помогне на земеделските производители да създадат разнообразни, богати местообитания за опрашители и друга естествена фауна, така че да се запази и обогати селския ландшафт и да се осигури устойчивост на популациите. Подкрепата на подобни научни събития е още една крачка в адаптирането на глобалната програма на компанията към местните условия на България.