Национална пчеларска програма 2014 – 2016

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.10.2015      1285

От 26 октомври до 6 ноември 2015 г. ДФЗ обявява прием на заявления за подпомагане по мерките от Националната програма по пчеларство

източник: МЗХ

Финансовата помощ за подпомагане в периода на прием е в размера на бюджета на всяка от мерките от Програмата и предвижда помощ по следните мерки:

  • Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари;

  • Борба срещу вароатозата;

  • Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед;

  • Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността;

  • Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на проктика на приложените изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;

По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” бюджетът е 350 000 лева, по мярка Б „Борба срещу вароатозата” - 2 200 000 лв., а по мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” – 55 000 лв. Общият размер на подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” е 1 486 526 лева, от които 543 263 лв. е бюджетът за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 000 лв. – за закупуване на пчелни майки. Бюджетът по мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” е 300 000 лв., като за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в района на Родопите са предвидени 100 000 лв., а за установяване на причините за загуба на пчелни семейства – 200 000 лв.

Образец на заявление за подпомагане по Националната програма по пчеларство и всички документи, касаещи приема, могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“:

http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-2014---2016/-2016---/.