Aктуални регистри на производители и търговци на посевен и посадъчен материал

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 20.09.2015      392

източник: Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

 

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол към Министерство на земеделието и храните публикува новите списъци на производители и търговци на посевен и посадъчен материал от зърнено житни, медицински и ароматни, овощни култури и картофи. Съгласно Наредба №13/31.03.2004г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (изм.ДВ.бр.73/19.08.2008г.) ИАСАС води регистър на всички производители, заготвители и търговци на територията на страната.

Всичките списъци могат да бъдат видяни и изтеглени от сайта на агенцията:

www.iasas.government.bg