Специалност биологично земеделие

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 10.09.2015      1166

Факултет по растителна защита и агроекология АУ – Пловдив (www.au-plovdiv.bg)

Специалността Биологично земеделие подготвя специалисти със задълбочени познания относно принципите, методите и практиките на Биологичното земеделие в България и Европа.

Обучението е свързано с оптимално съчетаване на дисциплини отразяващи разнородни аспекти на съвременното земеделие.

Програмите по отделните дисциплини дават възможност за съчетаване на лекционен /теоретичен/ материал с практическа дейност осъществена чрез посещение на биологични ферми, биологични преработвателни предприятия и търговски организации на биологични продукти и др.

Основната образователна цел е студентите да получат:

Теоретични знания и практически умения по биологично земеделие;

Умения и компетенции за възстановяване и поддържане на биологичното равновесие в агроекосистемите, почвеното плодородие, използване на агротехниката и опазване на околната среда от замърсяване;

Подготовка в изграждането им като консултанти, ръководители и организатори на експерти и производствени процеси;

Компетенции за прилагане на Европейските стандарти за производство и съхранение на биологична продукция, като необходимо изискване за високо качество и безопасност на продукцията и храните

Профилиращи дисциплини: Хранене на растенията и поддържане на почвеното плодородие,Екосъобразни сеитбообръщения, Агроекология и управление на агроекосистемите, Екологично законодателство, Биологични методи и средства за растителна защита, Структура и стопанисване на биологичната ферма,Биологично растениевъдство и биологично фуражопроизводство, Биологично овощарство, Биологично зеленчукопроизвоство, Биологично животновъдство, Стандартизация и означаване на биологично производство.

Студентите завършили специалността Биологично земеделие, ще могат да намерят реализация в консултантски организации на национално, областно и регионално ниво, структурите на Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие”, на все по-увеличаващия се брой биологични производствени и преработвателни структури, както и в новосформираните научно-изследователски и преподавателски колективи в структурите на Министерство на образованието, БАН, технологични и търговски фирми и др.