Промени в Националната програма по пчеларство

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 08.09.2015      1463

Миналата седмица в държавен вестник бяха публикувани обнародваните промени в Националната програма по пчеларство за периода 2014-2016 г.

Kражбата на пчелни кошери и смъртта на пчелни семейства ще се включи в обхвата на определението за форсмажорни обстоятелства. Текстът, касаещ допустимостта на бенефициенти, получили финансиране за закупуване на нови кошери и отводки в предходни години, също е корегиран и допълнен.

Най-новото в Наредбата е преминаването към безхартиена обработка на заявленията за подпомагане, което налага промяна в образеца на заявлението /Приложение № 5а от наредбата/. Промените в наредбата са свързани с намаляване на броя на изискуемите при кандидатстване документи, като декларираните обстоятелства ще могат да се проверяват по служебен път. Достатъчно като изискване за кандидатстване по пчеларската програма е да си регистриран земеделски производител по наредбата.

Какво предвижда Националната програма по пчеларство в периода 2014 – 2016 година?

Пчеларите ще могат да получават средства за популяризиране на меда и пчелните продукти, за лекарства срещу вароатозата, за извършване на физикохимичен анализ на меда в акредитирани лаборатории, за купуване на пчелни кошери, пчелни семейства и пчелни майки, както и за прилагане на научни проекти в областта на пчеларството. Това са мерките А, Б, В, Г и Д, които бяха прилагани и по време на предишните периоди. Отпада единствено финансирането на разходи за ветеринарен контрол и получаване на помощ от пчелари-проверители.

Новото за периода 2014-2016 г. е начинът на прием и класиране. По мерките за борба срещу вароатозата и извършване на физико-химичен анализ на пчелния мед (мерки Б и В) Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) ще сключва договори с всички пчелари, които отговарят на изискванията за финансиране, описани в Национална програма по пчеларство (НПП) и Наредба № 9/19.11.2013 г. Ако бюджетът е недостатъчен, помощта ще бъде намалена с еднакъв процент за всички кандидати. Друга новост е, че по най-атрактивната мярка – купуване на пчелни кошери, семейства и пчелни майки (мярка Г) – заявленията вече ще се класират според критерии за оценка. Те също са описани в наредбата. Бюджетът на програмата за следващите три години той е общо 13 304 650 лв. Средствата за 2014 г. са 4 436 149 лв., за 2015 - 4 436 975 лв., а за 2016 г. - 4 431 526 лв. Половината от тях идват от Европейския съюз и Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), а другата половина - от националния бюджет.