Приключи проект “Интегрирано управление на вредителите при земеделските култури”

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.08.2015      1015

През последните три месеца по проекта, чийто организатор е БАБХ, са обучени общо 1353 земеделски производители от страната. „Това надхвърля първоначално планираната бройка със 113”, заяви ръководителят на проекта Антон Величков, зам. изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните.

В рамките на проекта са проведени общо 39 семинара. Земеделските производители са придобили знания относно законодателството, касаещо интегрираното управление на вредителите и са се запознали с общите и специфични принципи на интегрираната борба с вредителите при земеделските култури. Всички преминали обучението, получиха Удостоверение, с което могат да кандидатстват за издаване на Сертификат, който им дава право да прилагат и използват продукти за растителна защита от професионалната категория.

Проектът е в изпълнение на договор №29/111/00266 от 06.02.2015г. сключен между Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Държавен фонд „Земеделие“, по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) „Европа инвестира в селските райони".

Източник: БАБХ