Наредбата за прием по мярка 6.1 Млад фермер е вече обнародвана в държавен вестник

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.08.2015      1550

НССЗ изготвя безплатно проекти на млади фермери за кандидастване по подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от новата Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На 3 май 2015 г. беше обявено обнародването в държавен вестник на условията за прием по помярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" на ПРСР 2014-2020.

За ваше улеснение Ви представяме пълния текст на Наредба № 14: „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

Във връзка с новата наредба Национлната служба за съвети в земеделието( НССЗ) стартира безплатна кампания за изготвяне на проекти на млади фермери за кандидатстване по подмярка 6.1.

Консултациите ще се извършват във всеки един от офисите на службата в страната ище обхващат следните услуги:

  • пакет безплатна консултантска помощ, необходима за успешното реализиране на бизнес плана и развитието на стопанството;
  • безплатно изготвен бизнес план и заявление за кандидатстване, съгласно изискванията на ПРСР 20014-2020 г. и Наредбата за условията и реда за прилагане на подмярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани";
  • подкрепа и безплатни съветнически услуги през целия период на изпълнение на бизнес плана и дейностите в стопанството в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика;

В рамките на ПРСР 2007-2013 г. службата изготви успешно над 16 800 проекта и заявления за подпомагане по различни мерки от Програмата.