Европейската комисия одобри официално ПРСР 2014/2020 на България

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 01.08.2015      1954

Приеха се още 24 програми за развитие на селските райони за насърчаване на селскостопнаския сектор на ЕС.

На 26 май Европейската комисия одобри 24 допълнителни програми за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС, опазване на селските райони и климата и укрепване на икономическата и социалната структура на селските общности в периода до 2020 г. Одобрените програми се очаква да създадат над 40 000 работни места и близо 700 000 места за обучение с цел да се насърчат иновациите, трансферът на знания, използването на по-устойчиви селскостопански практики, както и по-стабилни предприятия в селските райони. Осигурено е финансиране в размер на 27 милиарда евро от бюджета на ЕС, както и допълнителни публични средства на национално/регионално равнище и/или от частни фондове. България ще получи финансиране в размер на 2 366, 7 млн. Евро, което се равнява на 2, 38 % от общата сума по линиа на ЕЗФРСР. Комисарят по въпросите на земеделието на селските райони, Фил Хоган отбеляза: „Одобрените днес програми предоставят финансиране за редица динамични проекти, които варират от проекти за модернизация в областта на земеделието и насърчаване на смяната на поколенията в Хърватия и Румъния до проекти за разширяване на широколентовата мрежа до слабо населени райони в Емилиа Ромагна и подпомагане на биологичното земеделие в Швеция, или стимулиране на екосъобразното управление на 1 милион хектара земеделска земя в Ирландия. Повишаването на знанията в сектора на земеделието на ЕС е важен аспект от ПРСР. Радвам се, че почти всички от днешните програми ще подпомагат проекти за иновации по линия на Европейското партньорство за иновации“.

Подрепа за развитие на селските райони е така наречения 2-и стълб на Общата селскостопанска политика на ЕС, който предоставя на държавите/членки пакет от финасиране на многогодишни програми на национално и регионално ниво. Общо 118 програми са предвидени във всички 28 държави-членки, подкрепени от € 99.6 милиарда на финансирането от ЕС за периода 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Новият регламент за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. включва шест икономически, екологични и социални приоритети и програмите в него съдържат ясни цели, които посочват какво трябва да се постигне. Освен това, за да координират действията си по-добре и да има максимално взаимодействие с другите европейски структурни и инвестиционни фондове (ESIF), споразумение за партньорство е било договорено с всяка отделна държава-членка.

Източник: europa.eu