Кампанията по директни плащания 2015 г. се удължава

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.06.2015      1411

На 23 април 2015 г. на заседание на Комитета по директни плащания в Брюксел, Европейската комисия представи проект на регламент за удължаване на срока за подаване на заявления в рамките на Кампания 2015 г. Предложението беше единодушно подкрепено от всички държави членки. Удължаването на срока засяга всички схеми и мерки за директни плащания, преходна национална помощ и мерките по Програмата за развитие на селските райони, за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане.
Очаква се регламентът да бъде публикуван на 20 май 2015 г.

Удължаването на срока до 15 юни ще бъде възможно само за 2015 г. и ще бъде доброволно за прилагане от държавите на базата на национално решение. Всяка държава може да вземе самостоятелно решение дали да удължи срока и с колко да го удължи като максимално най-дългото удължаване може да бъде до 15 юни 2015 г. При удължаване на стандартния срок за подаване на заявления автоматично се удължава и периодът на подаване на заявления със санкция с 25 календарни дни след датата фиксирана за удължаване. Важно е да се има в предвид, че евентуалното удължаване на срока може да повлияе негативно върху графика на проверки и навремените плащания на бенефициентите.

Министерството на земеделието и храните предлага три варианта на действие при взимане на национално решение относно удължаването на срока на подаване на заявления за Кампанията 2015. Отчитат се и потенциалните последствия от съответните решения:

Вариант 1 – без удължаване на срока – краен срок 15 май 2015 г. (без санкция) и краен срок 9 юни 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15 май 2015 г.)

Продължават се условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2015 и в рамките на проведената информационна кампания.
Не се променя действащото законодателство.

Запазват се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. за 2015 г. от 10 юни до 28 август 2015 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2015 г. от 10 юни до 17 септември 2015 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания.

Запазва се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2015 г. – 9 юни 2015 г.)

Рискове

Съществува риск от невъзможност да бъдат декларирани всички потенциално допустими за подпомагане площи поради ограничената времева рамка.

Риск от по-бавен темп на кампанията за подаване на заявления поради въведените новости от 2015 г. и завишен риск за невъзможност всички желаещи земеделски стопани да подадат заявление поради недостиг на време за кампанията.

Вариант II – частично удължаване на срока – краен срок 29 май 2015 г. (без санкция) и краен срок 23 юни 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 29 май 2015 г.)

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2015 и в рамките на проведената информационна кампания.
Необходимост от промяна в действащото законодателство.

Променят се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. при удължаване на срока за 2015 г. от 24 юни до 11 септември 2015 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2015 г. от 24 юни до 1 октомври 2015 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания.

Променя се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2015 г. – 23 юни 2015 г.).

Създават се определени трудности за извършване на навременен контрол по условията за допустимост по схемите и продължаване на графика на изплащане на подпомагането, прилаган до 2015 г.

Предоставя се възможност за наваксване забавянето в хода на кампанията и се елиминира рискът за невъзможност всички желаещи земеделски стопани да подадат заявление поради недостиг на време за кампанията. На земеделските стопани се предоставя повече време за запознаване с новостите в политиката и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват.

От друга страна, обаче, се намалява времето за изчисляване на полагащото се подпомагане за потенциалните кандидати по схемата за дребни земеделски стопани, изпращане на уведомления до тях и преценка от тяхна страна дали да кандидатстват по схемата, което следва да се извърши до 15 октомври 2015 г.

Рискове:

Опасност от забавяне на графика за обработка на заявленията в т.ч. извършване на анализ на риска, кръстосани проверки, изпращане на уведомителни писма за застъпвания, разрешаване на казусите със застъпвания, което съответно ще рефлектира с възможно забавяне на датата на изплащане на подпомагането към земеделските стопани.

При прилагане на този вариант се постига определен баланс между негативите от забавянето на контролите и плащанията и ползите от удължаването на времето, в което земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане. Това е сравнително най-балансираният вариант на прилагане, при който ползите от удължаването на срока и възможностите за земеделските стопани ще позволят поемането на премерен риск от забавяне на контрола с цел дългосрочно балансирано и положително развитие на сектора.

Вариант III – максимално удължаване на срока – краен срок 15 юни 2015 г. (без санкция) и краен срок 10 юли 2015 г. (с 1% санкция за всеки просрочен ден след 15 юни 2015 г.)

В хода на кампанията се изменят условията на прилагане, които са предварително обявени в началото на Кампания 2015 и в рамките на проведената информационна кампания.
Необходимост от промяна в действащото законодателство.

Променят се периодите на задържане на животните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 дни – т.е. при удължаване на срока за 2015 г. от 11 юли до 28 септември 2015 г.) и схемата за преходна национална помощ за овце и кози (100 дни – т.е. за 2015 г. от 11 юли до 18 октомври 2015 г.) съобразно обявените дати в информационната кампания. Това автоматично означава, че бенефициентите по схемата за преходна национална помощ за овце и кози в никакъв случай няма да имат възможност да получат субсидии на 16 октомври 2015 г., тъй като периодът на задържане няма да е изтекъл.

Променя се предварително обявената дата, на която кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си (за 2015 г. – 10 юли 2015 г.) На земеделските стопани се предоставя повече време за запознаване с новостите в политиката и вземането на решение за схемите, по които да кандидатстват.

Рискове:

Намалява се времето за изчисляване на полагащото се подпомагане за потенциалните кандидати по схемата за дребни земеделски стопани, изпращане на уведомления до тях и преценка от тяхна страна дали да кандидатстват по схемата, което следва да се извърши до 15 октомври 2015 г. Опасност от забавяне на графика за обработка на заявленията в т.ч. извършване на анализ на риска, кръстосани проверки, изпращане на уведомителни писма за застъпвания, разрешаване на казусите със застъпвания, което съответно ще рефлектира с възможно забавяне на датата на изплащане на подпомагането към земеделските стопани.

Невъзможност за извършване на плащанията по мерките от ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 през декември 2015 г., които през последните години се извършват през месец декември в годината на кандидатстване поради изместване на проверките на физическите блокове и съответно по-късното представяне на Разплащателна агенция на резултатите за физическите блокове и за специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Затруднение при спазване на сроковете за изпращане на писма за одобрение/неодобрение на кандидатите по Мярка 10 и Мярка 11 от ПРСР 2014-2020.

Целият документ „Период за подаване на заявления за подпомагане за Кампания 2015“ (Аналитичен работен документ) може да бъде свален от сайта на МЗХ.