Corteva

Новости при интервенциите за обвързано с производството подпомагане при плодови и зеленчукови насаждения

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.12.2023      290

На 22 декември ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) публикува електронни описи по образец за документите, доказващи реализацията на произведената продукция и за документите за сертифицираните и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, изискуеми по Интервенциите за обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови и зеленчукови насаждения за Кампания 2023.

Кандидатите по интервенциите Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове – (ИП), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони  и патладжан) – (ИЗ-ДККП), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) – (ИЗ-П), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън) и  картофи за нишесте – (ИЗ-КЛЧ), Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) – (ИЗ-МЗДП), Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство – (ИОП), трябва да докажат реализация на получените добиви от заявените площи и реализираните на пазара количества по култури за периода 01.02.2023 г. – 31.01.2024 г.

Това е разписано в разпоредбите в чл. 33 от Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

Ново за Кампания 2023 е попълването на опис по образец и представянето на документи за закупени сертифицирани и стандартни семена и закупен посадъчен материал, съгласно чл. 34 и § 8 от Заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 10.03.2023 г., от земеделските стопани, които са заявили следните интервенции:

•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване (ИП-Н) за насажденията, създадени след 14.03.2023 г.;

•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжани) - (ИЗ-ДККП);

•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (пипер) (ИЗ-П);

•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (лук и чесън);

•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши) (ИЗ-МЗДП);

•    Обвързано с производството подпомагане на доходите за оранжерийно производство (ИОП).

При описа на документите кандидатите попълват съответната актуална за Кампания 2023 електронна бланкова таблица. Описаните в нея счетоводни документи трябва да отговорят на изискванията на нормативната уредба. В електронните таблици задължително се вписват всички реквизити, чрез които могат да се извършат необходимите административни проверки. Те трябва да съответстват на регистрацията на фермерите в ИСАК (физическо или юридическо лице/едноличен търговец).

За да получат субсидия, фермерите следва да са реализирали на пазара определените в нормативната уредба количества плодове и/или зеленчуци, както и да са представили  документи за закупен посевен и посадъчен материал за заявените площи по съответната интервенция от гореизброените.

Образците са публикувани и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавен фонд „Земеделие“.  Те се намират в съответните секции на интервенциите за Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци.

Две нови оперативни програми по интервенции в сектори „Плодове и зеленчуци“ от Стратегическия план за периода 2023 – 2027 г.

От ДФЗ бяха одобрени и две нови оперативни програми на организации на производители на плодове и зеленчуци от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. Програмите са за над 4 милиона лева и ще стартират от 1 януари 2024 г. за срок от 3 години.

По тях организациите на производители ще изпълнят интервенции, насочени към закупуване на материални и нематериални активи, такива, свързани с целите в областта на агроекологията и климата и с научноизследователска и развойна дейност в областта на устойчивите производствени методи.

Финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет по тях е на стойност над 2,355 млн. лева. Финансирането от националния бюджет се предоставя за организации на производители, които попадат в региони, в които степента на организираност на производителите е значително под средната за Съюза.

Министерството на земеделието и храните стартира публично нов специализиран уебсайт за Стратегическия план по земеделие и развитие на селските райони (СПРЗСР) 2023 -2027 г.

Електронната страница, която все още е в процес на разработване, ще представя подробна информация за новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз до 2027 г. Сайтът ще покрива цялата тематика на директни плащания и екосхеми, инвестиции в селски райони, пазарни мерки, лозарска и пчеларска програма. Целта е да се улесни общественият достъп до изчерпателна информация, събрана на едно място, както и да се повиши информираността на настоящи и бъдещи земеделски стопани и всички заинтересовани страни за подпомагането в сектор „Земеделие“.

За по-висока информираност и публичност е обособена секция за европейското и национално законодателство, други стратегически документи и информационни материали. Изградена е директна връзка със Системата за знания и иновации в селското стопанство в България (СЗИСС/AKIS).

Електронната страница е ориентирана към потребителите и ще функционира за всички платформи и мобилни устройства. Адресът на страницата е https://www.sp2023.bg/index.php/bg/