Проектът на АРИБ за безопасна употреба на препаратите за растителна защита бе представен пред студенти агрономи в София

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.05.2015      1684

На тази актуална тема бе посветена специалната среща на Асоциацията растителнозащитна индустрия България/АРИБ/ със студенти от четвърти курс специалностите Растителна защита и Агрономство от Агрономическия факултет на Лесотехническия университет в София. Организаторите на събитието бяха представени от Нели Йорданова, изп.директор на АРИБ, и доц.д-р Мирослав Титянов, преподавател в Агрономически факултет на Лесотехническия факултет, ген.мениджър на търговската фирма Суммит Агро България. Нели Йорданова промотира пред утрешните водещи специалисти в растениевъдното производство макрорамката на Проекта “ Инициативи за безопасна и устойчива употреба на препаратите за растителна защита”, чиято концептуална стратегия Европейската Асоциация за растителна защита/ЕСРА/ стартира през 2002 г., за да представи на земеделските производители и оператори възможни опции за структуриране на инструментариум за безопасно и ефикасно използване на ПРЗ с цел гарантирана защита на общественото и растителното здраве. Инициираната от световната агрохимическа индустрия програма за безопасна употреба на пестициди повече от десетилетие доказва как предаването на знания може да разпространява в широк план добри практики като част от по-широка стратегия за интегрирано управление на вредителите/ИУВ/.

В момента агрохимическата индустрия има проекти в 17 страни, в т.ч. и България. Кои са ключовите характеристики на модула, разработен в България с помощта на експертните компетенции на членовете на АРИБ. Този модул е автентичен и отразява всички национални особености на растителнозащитния модел и степента на интензитета му. Модулът вече е успешно тестван в страната. Той включва 12 ключови компонента, които структурират и позиционират параметрите, детайлите и стъпките на всички практики за отговорно използване на ПРЗ.

Стартът на този креативен подход се поставя с разглеждане и запознаване с продуктовите характеристики на пестицидите, приложението и спектъра на действието им, степента на риска и мерките за безопасност. Информираният избор е важен детайл за последващото рентабилно и резултатно третиране с максимален ефект и минимални нежелани странични ефекти.

Съхранението на ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкцията на производителя е следващият компонент от проекта. Специален акцент в модула са защитата с лични предпазни средства, доброто състояние на техниката за прилагане на ПРЗ и специалния подход към празните опаковки. Този подход включва три стъпки – правилно изплакване, безопасно складиране и предаване в пунктовете за приемане. Събирането на празни опаковки от пестициди е напълно безплатно за земеделските производители и се финансира от фирми-прозводители на ПРЗ - членове на АРИБ. Може да се отбележи, че в Северна България системата стартира успешно, там вече са сключени повече от 400 договора с големи земеделски производители.