Нова номенклатура с кодове на културите за Кампания 2015

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 18.05.2015      6823

Министерството на земеделието и храните спази обещанието си към АЗПБ и публикува Номенклатурите с кодовете за заявяване на земеделските култури Кампания 2015, както и културите по схемите за обвързано подпомагане.

Промяната в номенклатурите се налага, за да отговори на изискванията на еврорегламента за директните плащания, а именно: „Зимните и пролетните култури се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род“. В тази ситуация повечето земедеслки стопани срещат трудности при пресмятане броя и дяловете на културите за целите на новото “зелено” изискване на диверсификацията. Важно е, всеки производител да бъде добре запознат с кодовете, за да могат съответно да заяват площите с конкретната култура, която отглеждат. От Асоциацията на земеделските производители в България смятат, че земеделците трябва да са запознати предварително с различните схеми, преди да започнат да очертават площите си в Кампания 2015 г.

Екипът на АЗПБ посочват определен пример с културата грах, който много ясно показва къде и как могат да настъпят обърквания при подаване на документите за заявление на земеделските култури.

Грах от групата на „зърнени“ с код 112041 (грах за зърно – зимен) и 112042 (грах за зърно – пролетен) може да се заяви за изпълнение на „зеленото“ задължение за 5% ЕНП (азотофиксираща култура) и едновременно да се заяви и по схемата за обвързана подкрепа за протеинови, без да се изисква доказване на минимален добив. Обаче, грах от групата на „пресни зеленчуци“ с код 141100 (зелен грах) също може да се заяви за 5% ЕНП (азотофиксираща култура), но схемата за обвързана подкрепа вече е за зеленчуци (при която задължително се доказва минимален добив с документ за реализация) и не може с този код да заяви схема за обвързана подкрепа за протеинови.

Новата номенклатура а разположение на заинтересованите лица на интернет сайта на МЗХ:

Източник: МЗХ и АЗПБ