Социално фермерство (SOCIAL FARMING)

Автор(и):  Нора Иванова, Редактор Растителна Защита /РЗ/
Дата: 19.01.2014      1350

Социалното фермерство е част от мултифункционалното селско стопанство, което представлява модел на стопанство, в което се развиват и други съпътстващи дейности и функции. Социалното фермерство в частност е модел на устойчива земеделска общност, в която са застъпени и социални дейности, най-вече възможности за живеене и трудова реализация на хора с увреждания, заболявания, безработни, бездомни, самотни възрастни.

Често наричано „социално селско стопанство“ или „зелени грижи“, адаптирането на земеделски стопанства за терапевтични цели представлява сектор с потенциал за растеж за фермерите в целия ЕС. Във фермите могат да се предоставят различни видове грижи и най-успешните “социални ферми” в тази област работят в партньорство с обществени или частни здравни заведения. По този начин заведенията осигуряват услугите по предоставяне на професионални грижи, а земеделските стопани организират терапевтичните дейности, свързани със селското стопанство.

Условията за живеене и работа в социалната ферма зависят от конкретния модел. Всяка социална ферма има предпочитана социална група, на която дава възможности. В Европа най-многобройни са фермите, в които живеят и се трудят хора с интелектуални затруднения и ментални заболявания. В този случай дейностите в стопанството се използват като лечебно-терапевтично средство, което пряко повлиява състоянието на включения в тях човек, а участието му във фермерската общност повишава качеството му на живот.

В България има стартирани вече два проекта в социалното фермерство:

Проектът Мултифункционално селско стопанство в Европа – социално и екологическо влияние върху органичните стопанства включва представители от България, Чешка република, Италия, Португалия, Холандия, Финландия и Германия. На българска територия проектът се кординира от центърът за продължаващо обучениеи агроекологичният център , които са обслужващи звена в структурата на Аграрния университет – Пловдив. Целите на проекта са квалификация на студенти, преподаватели, инструктори, социални работници, фермери и педагози в различни аспекти на Мултифункционалното Селско Стопанство/Социално фермерство. Материалът ще бъде развит на модули и предложен на осем езици като едно онлайн обучаващо средство. Той ще бъде насочен към хората, които се нуждаят от допълнително професионално обучение. Също така създаване на контакти, което в контекста на проекта ще бъде разглаждано като възможността за свързване на участниците чрез секторите на селското стопанство, социалните услуги, здравния, правния и образователния. Социалното фермерство е едно интеграционно средство, което може да бъде използвано не само за селскостопански цели, но също и за доставяне на други ползи; например, предлагане на възрастни хора да живеят в селска фермерска среда. Развитието на селските райони и увеличаването на тяхната привлекателност, не само като място за живеене, но и като изискване за качествен и пълноценен начин на живот ще бъде приоритет на проекта.

www.maie-project.eu

Другият значителн проект в рамките на социалното фермерство в България e проект за включващо социално фермерство ИНКЛУФАР. Проектът е свързан с популяризиране на включващото социално фермерство в България и още няколко европейски държави, с помощта на организации, които от десетилетия включват хора с увреждания или заболявания във фермерски общности. ИНКЛУФАР започва на 1 октомври 2013 г. и е с продължителност 2 години. Кординатор по проекта е сдружение САЛПСТ, Варна.

www.oporabg.com