Corteva

Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.05.2023      485

До 19 юни фермерите могат да дават предложения по прилагане на наредбата за кандидатстване за интервенциите в областта на околната среда и климата от Стратегическия план, където подгомагането е под формата на годишни компенсации, това включва и новата интервенция за подпомагане отглеждането на сортове чрез практики на интегрирано производство и устойчиви към климатичните промени.

При интервенцията за „Подпомагане отглеждането на сортове, устойчиви към климатични условия чрез практики за интегрирано производство” се допускат фермери: вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10 от Закона за защита на растенията към 01 януари на годината на кандидатстване; отговарят и спазват изискванията на чл. 11 от Закона за защита на растенията; ежегодно в срок до 30 юли, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупените и използвани стандартни или сертифицирани семена, съобразно оптимални разходни норми за единица площ от приложение 4.

Списък с одобрените култури:

За зимна обикновена пшеница – да има 450-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 200-240 кг/ха;

Твърда пшеница – да има 400-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 220-280 кг/ха;

Зимен двуреден ечемик – да има 400-450 кълняеми семена на 1 кв. м или 160-180 кг/ха;

Зимен многореден ечемик – да има 400-500 кълняеми семена на 1 кв. м или 160-200 кг/ха;

Тритикале – да има 550-650 кълняеми семена на 1 кв. м или 220-260 кг/ха;

Зимен овес – да има 500-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 150-180 кг/ха;

Пролетен фуражен ечемик – да има 550-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 200-240 кг/ха;

Овес – да има 450-600 кълняеми семена на 1 кв. м или 140-180 кг/ха;

Царевица – да има от 15 до 22 кг/ха;

Слънчоглед – да има 4-8 кг/ха.

Земеделските стопани поемат и спазват доброволен многогодишен ангажимент по интервенцията с продължителност от 5 последователни години. Периодът по изречение първо започва да тече от началото на годината на подаване и на одобрение на „заявлението за подпомагане“. Длъжни са в този срок да спазват задълженията и изискванията по управление на дейностите върху едни и същи площи, одобрени за участие през първата година на поетия многогодишния ангажимент.

Площта на земеделските парцели, заявени за подпомагане по интервенцията, е допустима, когато след извършване на проверки е установено, че е с размер не по-малко от десет декара, или 1 ха; се отглеждат сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, съгласно приложение № 3; отговаря на изискванията § 1, т. 55  от допълнителните разпоредби от ЗПЗП.

Максималната допустима за подпомагане площ по интервенцията е в размер до 300 ха.

В периода площите, одобрени за участие в многогодишния ангажимент по интервенцията, да не се извършва  друг вид производство, според Закона за защита на растенията.

По интервенцията подпомагането приоритетно ще бъде насочено към земеделски стопанства, при които всички площи с допустимите земеделски култури се управляват съгласно принципите на интегрираното производство, така че да се осигури допълнителен екологичен ефект чрез значителен принос и от страна на земеделския стопанин.


1. спазват общите и специфични принципи за интегрирано управление на вредителите и изисквания, определени в Наредба № 9 от 2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство (обн., ДВ. бр.21 от 2021г.), наричана по – нататък „Наредба № 9 от 2021 г.“;

2. водят документация за осъществяване на дейностите, съгласно образци на заявления, уведомления, протоколи, декларации, дневници и други, съгласно чл. 3 от Наредба № 9 от 2021 г., и спазват задължителни указания на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), утвърдени по реда на чл. 3 от Наредба № 9 от 2021 г.