Corteva

Растителнозащитни практики при зеленчуковите култури през март

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 12.03.2023      1048

С настъпването на месец март се събужда природата и започва земеделска дейност. Успоредно с това се активират и вредителите. Вниманието на стопаните и фермерите трябва да е насочено към успешно стартиране на производствения сезон, от което зависи до голяма степен добрата опазеност на културите, получаването на качествена продукция, добри добиви и високи доходи. Март е характерен с променливо време. Наблюдават се големи колебания в температурата, както и различни по вид и количество валежи (сняг-дъжд). Продължителността на деня се увеличава. Създават се подходящи условия за работа на открито. Не е рядко явление да има застудяване и повече валежи, които затрудняват полските земеделски практики.

отделение

В разсадното отделение продължават грижите за разсадите (домати, пипер, патладжан, краставици). За получаване на здрав разсад разликата между дневната и нощна температура не трябва да надвишава 6–8оС, за да не се провокира „лъжливо сечене” на разсада. Ще обърнем внимание на факта, че някои неприятели пренасят опасни вирусни болести по зеленчуковите култури: листните въшки - различни мозайки; трипсовете - бронзовост; белокрилката - жълтеница. Това налага провеждането на ежедневни наблюдения за установяване появата на неприятели и своевременното провеждане на растителнозащитни мероприятия, за да не се допуска риска от болни, вирусни растения, които ще компрометират впоследствие посевите и продудукцията. В разсадното отделение се поддържа  влажност 50-60% от ППВ и температура на субстрата - 20-25оС. Голямо значение за качеството на разсада има контрола на хранителния режим: рН = 6.2 – 6.8, обща солева концентрация на субстрата – ЕС = 1.2 – 1.8 mS/cm в зависимост от разсада (гъст, пикиран) и културата.

оранжерия

В оранжериите вече е засадено ранното производство на домати и краставици. Ако оранжерията е неотопляема предстои засаждне на пипера на по-късен етап. Болестите и неприятелите, които се наблюдават при вече разсадените растения са същите, които нападат и разсадите. Необходимо е да се провежда редовен мониторинг за ранно откриване появата на болести и неприятели и превантивна растителна защита, съобразена с праговете на икономическа вредност (ПИВ). Окачват се жълти, светлосини и черни лепливи уловки за установяване и улавяне на летящите форми на дребни насекоми (оранжерийна белокрилка, листни въшки, доматен миниращ молец). Могат да се използват и феромонови уловки за установяване началото на летеж на доматения миниращ молец, както и за редуциране на числеността му. Нападнатите листа, дръжки с петна от болести, колонии от листни въшки, купчинки яйца, ларви, мини и др., се събират и изнасят от оранжерията за да се унищожават.

БОЛЕСТИ

петна

Кафяви листни петна (Alternaria spp.)

Петната по листата са тъмнокафяви, до черни с концентрична структура. Подобни са и по останалите надземни части. Нападението по цветните дръжки причинява окапване на цветовете. Петната по плодовете най-често са разположени в дръжчената ямичка и също имат концентрична структура. Болните части се покриват с тъмен налеп от спороношението на гъбата. Причинителят предпочита старите, завършили растежа си листа. Развива се при висока относителна влажност.

Контрол

Поддържане на оптимален температурновлажен режим в култивационните съоръжения; Редовно проветряване на съоръженията; Третиране с продукти за растителна защита (ПРЗ) при поява или при наличие на благоприятни условия. Регистрирани ПРЗ: Дагонис 100 мл/дка; Полирам ДФ 0,2%; Прев-Голд 200-600 мл/дка; Синстар 70-80 мл/дка; Таегро 18,5-37,0 г/дка; Тейзър 250 СК 80-200 мл/дка.

гниене

Сиво (ботритисно) гниене по домати (Botrytis cinerea)

Напада всички надземни части на растенията. Развива се при висока въздушна влажност. Петната са воднисти, а по-късно прегарят, покриват се с обилен сивокафяв мицел и спороношение на гъбата. Конидиите на патогена се разнасят от  въздушни течения и причиняват ново заразяване. Патогенът може да съществува и като сапрофит в почвата.

Контрол

Поддържане на оптимална въздушна влажност в разсадното отделение и засадените оранжерии; Редовно проветряване; Отстраняване на нападнатите растителни части и унищожаването им навън; При поява на първи петна се третира с ПРЗ. Регистрирани ПРЗ: Авалон 200 мл/дка; Геокс ВГ 50 г/дка; Еруне 40 СК 200 мл/дка; Претил 200 мл/дка; Пролектус 50 ВГ 80-120 г/дка; Сигнум 100-150 г/дка; Суич 62,5 ВГ 100 г/дка; Фонтелис СК 240 мл/дка.

плесен

Листна плесен (Fulvia fulva)

По горната страна на листата се появяват сравнително едри, светли петна с неправилна форма и неясно ограничени. По-късно те пожълтяват. При висока въздушна влажност долната им повърхност се покрива със светъл налеп от спороношението на гъбата, който по-късно потъмнява и става кадифенокафяв. Когато броят на петната върху един лист е значителен, те се сливат и той прегаря. При наличие на благоприятни условия растенията може да се обезлистят. Развива се при висока въздушна влажност.

Контрол

Отглеждане на устойчиви на заболяването сортове (По-голямата част от предлаганите на пазара сортове са устойчиви). Поддържане на оптимална въздушна влажност в разсадното отделение; Редовно проветряване; Балансирано торене; Унищожаването на растителните остатъци и плевелите, тъй като патогенът се запазва в тях. При необходимост - третиране с ПРЗ. Регистрирани ПРЗ: Еминент 125 МЕ 40-60 мл/дка; Сигнум 100-150 г/дка.

кубинска

Мана по краставици (кубинска мана) (Pseudoperonospora cubensis)

Това заболяване има значение при отглеждане на краставици през цялата вегетация. По горната страна на листата се появяват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната нарастват, сливат се и целият лист прегаря. При висока въздушна влажност в разсадното отделение болестта може да обхване за кратко време цялото растение и силно да редуцира добива.

Контрол: Поддържане на оптимален въздушен и влажен режим; Редовно проветряване на отделението;Пускането на отоплението в ранните часове на деня предотвратява образуването на роса и нападението от мана; Отстраняване на първите болни листа и унищожаването им извън оранжерията. При необходимост третиране с ПРЗ. Регистрирани ПРЗ: Енервин СК 120 г/дка; Прев-Голд 160-600 мл/дка; Таегро 18,5-37,0 г/дка.

брашнеста

Брашнеста мана по краставици (Podosphaera xanthii, Erysiphe cichoracearum)

По листата се появяват малки петна с неправилна форма, посипани с бял брашнест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната се сливат. Листата прегарят. Петна могат да се наблюдават по горната и долната повърност на листата, по листните дръжки и стъблото. Презимуват като конидии по растителните остатъци, като  мицел и спори по оранжерийните култури. Конидиите се разнасят от въздушните течения и причиняват нови заразявания. Благоприятни условия за развитие са: нарушен температурновлажен режим; небалансирано азотно торене; намалено осветление.

Контрол: Отглеждане на устойчиви сортове; Почистване на растителните остатъци от предишната вегетация; Балансирано азотно торене; Поддържане на оптимален температурновлажен режим; Третиране с ПРЗ при поява на първи петна. Регистрирани ПРЗ: Вивандо 20 мл/дка (0,02%); Дагонис 60 мл/дка; Домарк 10 ЕК 50 мл/дка; Колис СК 40-50 мл/дка; Сивар 80 мл/дка; Соната СК 500-1000 мл/дка; Трунфо 80 мл/дка; Фитосев 200 мл/дка; Фонтелис СК 240 мл/дка.

 

НЕПРИЯТЕЛИ

въшки

Листни въшки (сем. Aphididae)

Наблюдават се често при отглеждането на зеленчукови култури още при разсадопроизводството и след разсаждане на растенията. Развиват се по връхните, млади части от растенията и често формират плътни колонии. Имат висока размножителна способност. Причиняват хлоротични петна по листата и деформации. Замърсяват листната повърхност с „медена роса“, чернилните гъбички, които се развиват върху нея замърсяват листата и затрудняват фотосинтезата. Растенията изостават в развитието си. Преносители са на вирусни болести.

Контрол

При установяване на първите екземпляри в разсадите да се извърши третиране с ПРЗ; Последното третиране се провежда непосредствено преди засаждането на постоянно място; Унищожаване на плевелната растителност, която е резервоар за запазване на въшките и източник на зараза от вируси.  Регистрирани ПРЗ: Азатин ЕК 100-150 мл/дка; Амплиго 150 ЗК 40 мл/дка; Делмур 50 мл/дка; Делтагри 30-50 мл/дка; Клоузър 120 СК 20 мл/дка; Маврик 2 Ф 20 мл/дка; Ниимик Тен 390 мл/дка; Ойкос 100-150 мл/дка; Сиванто Прайм 45 мл/дка; Тепеки/Афинто 10 г/дка; Флипер 1-2 л/дка; Цитрин Макс/Циперкил 500 ЕК 10 мл/дка; Ширудо 15 г/дка.

трипс

Трипсове (Thrips tabaci; Frankliniella occidentalis)

През последните години се превърнаха в едни от основните и често срещани в посевите неприятели. По нападнатите органи на растенията (листа, цветове и плодове) се образуват малки белезникави (сребристи) петна с тъмни точици, екскрементите на неприятеля. При по-голяма плътност петната се сливат, листата се прошарват, понякога изсъхват. Генеративните органи на растенията с нападение от тези неприятели се  деформират и окапват. Тютюневият трипс се открива предимно по листата, по-рядко по цветовете. Калифорнийският (западен цветов) трипс лесно може да се открие в цветовете. Има висока жизненост и адаптивност към условията на средата, поради което конкурира по вредоносност тютюневия трипс. Благоприятни условия за развитието им са високата температура и ниска въздушна влажност. Трипсовете са преносители на вируса на бронзовостта.

Контрол

За мониторинг да се използват сини лепливи уловки, които в по-голям брой редуцират плътността на неприятелите; Поддържане на оптимална въздушна влажност в съоръженията; При поява третиране с ПРЗ при ПИВ при домати 1 бр. възрастни/1 цвят, 3 бр. възръстни и ларви/1 лист; при краставици 1 бр. възрастни и ларви/цвят, 3-5 бр. възрастни и ларви/лист. Регистрирани ПРЗ: Азатин ЕК 100-150 мл/дка; Дикарзол 10 СП 556 г/дка; Екзалт 200-240 мл/дка; Лимоцид 800 мл/дка; Ниимик Тен 390 мл/дка; Ойкос 100-150 мл/дка; Реквием Прайм 500-1000 мл/дка; Синеис 480 СК 10-37,5 мл/дка; Натуралис 100-150 мл/дка.

белокрилка

Оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum)

Вредят ларвите, нимфите и възрастните. Те смучат сок предимно по долната страна на листата на растенията. По нападнатите листа могат да се наблюдават едновременно възрастни, яйца и ларви. При храненето си ларвите отделят голямо количество захари под формата на „медена роса”, в резултат на което листата стават лепкави. Развиват се чернилни гъбички и се нарушават физиологичните процеси на нападнатите растения. Листата пожълтяват, нападнатите растения изостават в развитието си. Белокрилката причинява и косвена повреда, като преносител на вируса на инфекциозната жълтеница, най-често при краставиците.

Контрол

За проследяване появата и плътността на белокрилката да се използват жълти лепливи уловки; При поява на първи екземпляри се третира с ПРЗ. Разрешени ПРЗ: Абанто 75 мл/дка; Азатин ЕК 100-150 мл/дка; Браи 50-112,5 мл/дка; Лимоцид 400 мл/дка; Клоузър 120 СК 20-40 мл/дка; Крисант ЕК 75 мл/дка; Натюр Брейкър 75 мл/дка; Ниимик Тен 390 мл/дка; Ойкос 100-150 мл/дка; Ороцид Плюс 80-800 мл/дка; Пирегард 75 мл/дка; Прев-Голд 160-600 мл/дка; Реквием Прайм 500-1000 мл/дка; Сиванто Прайм 56 мл/дка; Натуралис 75-100 мл/дка.

молец

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Този неприятел създава сериозни проблеми при отглеждането на домати през последните години. Може да се наблюдава още при разсадите. Пеперудите на неприятеля са активни през нощта, а през деня се крият между листата. Повреди нанасят гъсениците. Те предпочитат най-много листата, но нападат и плодовете. Молецът прави къси, широки и разляти мини по листата, в които могат да се видят гъсеници и екскременти, разположени в единия край. Повредите по плодовете са мини, които са входна врата за развитие на болести и гнилостни процеси. Повредените плодове нямат търговски вид.

Контрол

Използване на феромонови уловки и черни лепливи плоскости за навременно установяване на неприятеля, за редуциране на плътността и предприемане на адекватни мерки за контрол.

агент

Macrolophus pygmaeus

При ниска плътност може да се внесе някой от биологичните агенти Macrolophus pygmaeus или Nesidiocoris tenuis.

Провежда се третиране с ПРЗ при ПИВ 10% от листата са с мини. Регистрирани ПРЗ: Алтакор 35 ВГ 8-12 г/дка; Амплиго 150 ЗК 40 мл/дка; Афърм 095 СГ 150 г/дка; Волиам тарго 063 СК 80 мл/дка; Делмур 50 мл/дка; Екзалт 200-240 мл/дка; Кораген 20 СК 14-20 мл/дка; Ниимик Тен 390 мл/дка; Ним Азал Т/С 0,3%; Ойкос 150 мл/дка; Рапакс СБС 100-200 мл/дка; Синеис 480 СК 10-25 мл/дка.

На полето

През периода започват сеитби на ранни култури – картофи, грах, чесън, лук от семена и арпаджик, моркови, магданоз, целина и др. За сеитба да се използва само здрав и обеззаразен посевен и посадъчен материали.

ризоконтия

Ризоктония по картофи (Rhizoctonia solani)

По заразените клубени се наблюдават тъмни до черни склероции на гъбата. Върху кълновете на заразените клубени се появяват черно-кафяви петна, които причиняват загиването им. Разпространява се чрез болни клубени. Развива се при монокултурно отглеждане и при тежки почви. Запазва се като склероции по клубените и в почвата. Развива се в температурния интервал 6-33оС и влажност 30-90%.

Контрол

Въвеждане на 6-8 годишно сеитбооръщение;Използване на здрав посадъчен материал; Третиране с ПРЗ. Разрешени ПРЗ: Прорадикс 2г/100 кг клубени (за третиране на клубените преди или по време на засаждане).

Телени червеи (сем. Elateridae)

Ларвите се вгризват в клубените на картофите и правят ходове в тях, унищожава кълновете. В резултат те загниват, защото през ходовете навлизат болестотворни микроорганизми. Най-силно вредоносни са ларвите при температура 14-17оС и 65% ППВ. Тези неприятели са полифаги и могат да нанесат повреди и при други култури като домати, краставици, пипер, патладжан, моркови и др.

Контрол

При установени 4-6 броя ларви/кв. м едновременно със засаждането се внасят браздово нсектициди. Разрешени ПРЗ: Видейт 10Г 2 кг/дка; Ерколе ГР 1000-1500 г/дка; Нематорин Г 2 кг/дка; Трика Експерт 1000-1500 г/дка; Белем 0,8 МГ/Коломбо 0,8 МГ 1,2-2,4 кг/дка; Коломбо Про 1,2-2,4 кг/дка; Натуралис 100-300 мл/дка; Форс®Ево 1,2-1,6 кг/дка; Микросед Гео/Собек Ъп 1,2-1,5 кг/дка.

муха

Лукова муха (Delia antiqua)

Този неприятел е специализиран по лука, но напада слабо и чесъна. Развива две пълни и частично трето поколение. Зимува като какавида в почвата на дълбочина 10-20 см. Летежът на мухите от първо поколение започва обикновено през месец април, по време на цъфтежа на вишните, но през последните години със затопляне на климата може да се наблюдава още в края на март. Снасят яйцата си по листата, по луковиците и по повърхността на почвата до растенията. Повредите нанасят ларвите от първо поколение. Те се вгризват в растенията, в основата на листата. Правят надлъжни ходове в стъблата и се придвижват към луковицата. Повредените растения изостават в развитието си, избледняват, полягат и накрая изсъхват. В резултат на повредата тъканите ферментират и излъчват неприятна миризма на гнил лук. В едно растение могат да се развият няколко ларви, а ако не могат да се изхранят, нападат стъблата на съседните растения.

Контрол

Лукът да се засажда рано, защото късните посеви се нападат по-силно. Посевите трябва да са добре гарнирани. Растенията, с признаци на повреда, трябва своевременно да се изваждат, с което не се позволява преминаването на ларвите в здрави растения. Да не се оставят неизвадени луковици, а самораслият лук да се унищожава, тъй като в тях продължава развитието на мухата. Химичната борба е насочена срещу възрастните преди яйцеснасяне при 5 броя мухи/10 откоса с ентомологичен сак. Могат да се използват някои широкоспектърни продукти за растителна защита от групата на пиретроидите при строго спазване на карантинните срокове. Разрешени ПРЗ: Белем 0,8 МГ/Коломбо 0,8 МГ 1,2 кг/дка; Коломбо Про 1,2 кг/дка; Форс 1,5 Г 1000 г/дка внасят се по време на сеитба/разсаждане.

хоботници

Грахови (грудкови) хоботници (Sitona spp.)

Възрастните са малки сиво-черни бръмбарчета, които рано напролет след затопляне на времето, излизат и започват да се хранят с най-младите и най-нежни листа на растенията. Правят полулунни нагризвания. В отделни години при масово нападение могат да унищожат цели посеви. Ларвите нанасят повреди по грудковите бактерии на корените. Така се намалява количеството на свързания азот, а с това и добивите на грах.

Контрол

Необходимо е да се спазва пространствена изолация на едногодишните бобови култури от старите люцернови посеви, с което се ограничава разпространението на грудковите хоботници. Разрешени ПРЗ: Децис 100 ЕК 6,25 мл/дка; Вазтак нов 100 ЕК 12,5 мл/дка.

 

 

ВНИМАНИЕ!

Да се прилагат само ПРЗ в регистрираната доза, включени в СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, публикуван на интернет страницата на БАБХ.

Закупуването на ПРЗ да става само от търговци, притежаващи разрешение за дейността и включени в СПИСЪК НА ФИРМИ, ПОЛУЧИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В СЕЛСКОСТОПАНСКА АПТЕКА, ПРЕОПАКОВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ФУМИГАЦИЯ И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПЛОЩИ, ПОМЕЩЕНИЯ И РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ, публикуван на интернет страницата на БАБХ.