Corteva

Почвени хербициди в овощни насаждения

Автор(и):  проф. д-р Заря Ранкова, Институт по овощарство – Пловдив
Дата: 08.03.2023      1101

Плевелната растителност е един от основните ограничаващи фактори за растежа и развитието на овощните растения. Плевелите конкурират  дърветата по отношение на основните вегетационни фактори (водата, светлината и хранителните вещества), благоприятстват развитието и разпространението на редица неприятели  и болести в. ч. вирусни.

Ефикасната борба с плевелната растителност е необходимо да се прилага от началото на вегетация на овощните дървета. В началото на месец март е подходящият период за внасяне на почвените хербициди. Проведени са редица изследвания относно ефекта от прилагане на хербициди и системи от хербициди за контрол на плевелите в овощни насаждения. Резултатите показват, че при правилно съчетание на селективен хербицид, в подходяща доза  и срок на прилагане се реализира ефикасен контрол на плевелите, без да се проявява депресиращ ефект върху развитието на дърветата.

Млади насаждения (1-3годишни)

Преди вегетацията в края на февруари и в началото на март се препоръчва третиране с някой от следните почвени хербициди: пендиметалин (Стомп 33 ЕК- 400 ml/da; Стомп нов 330ЕК-400-500 ml/da; Шарпен 33ЕК-400ml/da; Пендиган - 400 ml/da), напропамид-Девринол 4Ф-400 ml/da ; оксифлуорфен (Гоал 2Е-300-400 ml/da; Гоал 4Ф -150-200 ml/da и др.).

Овощни насаждения след 3-та година

Преди вегетацията в края на февруари и в началото на  март се   препоръчва третиране с някой от следните почвени хербициди: пендиметалин (Стомп 33 ЕК- 600ml/da; Стомп нов 330ЕК-600 ml/da;  Шарпен 33ЕК-600 ml/da;  Пендиган -600 ml/da); напропамид- Девринол 4Ф - 800 ml/da ; оксифлуорфен(Гоал 2Е-300-400 ml/da; Гоал 4Ф- 150-200 ml/da; Галиган 240ЕК – 150-200 ml/da, Оксиган 240 ЕК- 150-200 ml/da).

Почвените хербициди се внасят след първата обработка на почвата преди началото на вегетация на дърветата. За ефикасното си действие изискват наличие на почвена влажност. Хербицидите на основата на активното вещество оксифлуорфен имат контактно почвено и листно действие, поради което за прилагането на тези търговски продукти не се изисква обработка на почвата в редовата ивица. Листното им действие е по-слабо ефикасно  върху поникналите житни плевелни видове.

насаждения

Плододаващи черешови насаждения, третирани с  Пледж 50 ВП-40g/da

Като  възможност за контрол на плевелите в трайни насаждения може да се препоръча и прилагането на активното вещество флумиоксазин- търговски продукт Пледж 50 ВП. Този хербицид има контактно почвено и листно действие и в подходяща доза контролира успешно голям брой житни и широколистни  плевелни видове. Пледж 50 ВП е регистриран в някои европейски държави за приложение в овощни градини и лозя. Дългото почвено действие на продукта осигурява чисти от плевели площи през целия вегетационен период. Третирането се извършва само в редовете, а междуредията се обработват механично или се затревяват. В овощни градини Пледж 50 ВП се прилага самостоятелно в доза 40 g/da, когато заплевеляването е основно от широколистни плевели. В Института по овощарство-Пловдив са проведени проучвания относно ефективността и селективността на Пледж 50 ВП при редица овощни култури. Резултатите показват, че при доза 40g/da  внесен рано напролет, при наличие на вегетираща плевелна растителност в начални фази, флумиоксазин много добре контролира заплевеляването в продължение на около 5 месеца. Извършени са анализи относно риска от замърсяване с флумиоксазин на почва и растения, които показват, че след изтичане периода на ефективно последействие на Пледж 50 ВП не се установява наличие на остатъчни количества в почвата и в плодовата продукция.

Приложението на Пледж 50 ВП може да бъде, както почвено рано напролет, така и вегетационно. При вегетационно приложение е препоръчително третирането да се извърши в по-ранни фази на развитие на плевелите. При почвено приложение на Пледж 50 ВП в овощни градини с капково напояване, продуктът има 6 месеца последействие, тъй като действието на продукта се активизира от влагата в почвата.