Corteva

Нов магистърски курс по почвознание в Аграрния университет в Пловдив

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 14.01.2023      420

Почвата е един от най-важните природни ресурс наред с въздуха и водата и нейната роля е незаменима в правилното функциониране на екосистемите. Тя съдържа жизненоважни хранителни вещества, поддържащи различни земни покрития и видове (гори, пасища и селско стопанство); регулира температурата на земята, играе ключова роля в контролирането на емисиите на различни газове; предотвратява въздушни течения и наводнения във водни басейни със свойството си за задържане и съхранение на вода.

Екосистемите изпълняват различни функции, осигуряващи жизнеспособна среда и условия за хранене, подслон на живите огранизми и среда за отглеждане на поколенията им.

За съжаление фактори като изменението на климата, индустриализацията, дължаща се на бърз растеж на населението, урбанизацията, злоупотребата със земята, увеличаване на замърсените води неизбежно води до намаляване и/или изчезване на видове, застрашаване на  биоразнообразието, а оттам и до на намаляване на устойчивостта на екосистемите.

Почвата представлява първата стъпка от хранителна верига, която трябва да бъде създадена за здравословното хранене на световното население и основата за безопасността на храните. Затова няколко университета обединяват общите си усилия за създаване и реализиране на магистърска програма по почвознание, която да подготви млади специалисти по тази жизененоважна тема.

Консорциумът от университети, които реализират магистърския курс Erasmus Mundus по почвознание, има удоволствието да обяви покана за кандидатстване за  четвърти прием на студенти. Магистърският курс е разработен от четири университета: Ondokuz Mayıs University - Турция, Университет по селско стопанство в Краков -  Полша, Аграрен университет – Пловдив, България и Йордански университет за наука и технологии -  Йордания.

Магистърската програма по почвознание (emiSS) e създадена, за да отговори на нарастващата нужда от квалифицирани специалисти в тази област. Програмата обединява науката за почвата (физика на почвата, химия, биология и хидрология, генезис и класификация на почвата, почва замърсяване и рекултивация), управление (ерозия на почвата и опазване, земеползване, планиране и управление, здраве и качество на почвата), плодородие (торове и торене, култура без почва, компостиране и вермикомпост), почвена екосистема (биоразнообразие на почвата, почва-растение-вода взаимоотношения, поглъщане и съхранение на въглерод в почвата и т.н.), междукултурна компетентност и езикови умения.

Студенти от цял свят могат да учат в магистърския курс въз основа на регионална квота. Досега са записани студенти от Западните Балкани и европейските страни.

Курсовете ще се провеждат в две различни страни по програмата.

В учебната програма са включени 30 ECTS през първия семестър в OMU-Турция, а през втория семестър 30 ECTS са разпределени съответно между UAK-Полша или AU-България.

Всички курсове се преподават на английски език.

Информация за магистърския курс и процедурата за кандидатстване можете да намерите на следните страници:

https://emissmaster.omu.edu.tr/index.php

https://emissmaster.omu.edu.tr/apply/apply/42

Това е отлична възможност за обучение по почвознание магистърски курс, изцяло финансиран по програма Еразъм+.

Крайната дата за подаване на формуляри за кандидатстване е  28 февруари 2023 г.