Европейската комисия одобри Стратегическия план за българското земеделие

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 12.12.2022      209

Миналата седмица Европейската комисия одобри стратегическите планове по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) на България и Румъния. Одобреният стратегически план на България е в размер на 5.6 млрд. евро, съобщиха от Комисията.

Новата Обща селскостопанска политика (ОСП), която ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г., има за цел да оформи прехода към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще бъде разпределено по-справедливо между стопанствата, с акцент върху малките и средните стопанства, както и върху младите земеделски стопани. Освен това земеделските стопани ще бъдат подпомогнати да се справят и използват иновации в земеделието — от прецизно земеделие до агроекологични методи за производство. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата ОСП може да бъде основополагащ стълб за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз.

Новата ОСП предвижда и по-ефикасен начин на работа, който ще включва изпълнението на национални стратегически планове на държавите-членки на ЕС, които ще се съчетават финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и секторни програми.

При изготвянето на своя стратегически план по ОСП всяка държава членка  ще избира между широк набор от интервенции на равнището на ЕС, като ги адаптира и насочва към специфичните нужди и местните условия. Комисията ще оценява дали всеки план е насочен към десетте основни цели на, които засягат общите екологични, социални и икономически предизвикателства. Плановете трябва да бъдат в съответствие със законодателството на ЕС и следва също така да допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на климата и околната среда, определени в стратегията „От фермата до трапезата “ и стратегиите за биологичното разнообразие. ОСП ще се възползва от финансиране от ЕС в размер на 270 млрд. евро за периода 2023—27 г.

Подпомагането на доходите заема важно място в българския план за намаляване на разликата в доходите между земеделските стопани и работниците в други сектори. За да се постигне по-справедливо разпределение на подпомагането, малките и средните стопанства ще получават преразпределително плащане, а за по-големите стопанства ще се прилага таван от 100 000 евро. Над 600 милиона евро ще бъдат заделени за подпомагане на секторите на месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците, които изпитват затруднения.

Както изтъква в своя профил зам.-министъра на земеделието Георги Събев, в Стратегическия план на България ще има специално подпомагане за лозаро-винарския и пчеларския сектор. Новост ще бъде предоставянето на екологичната услуга – естествено опрашване, кауза за която Събев се бори през последните няколко години.

По отношение на екологичните действия планът ще гарантира, че над 80 % от обработваемата земя има минимална почвена покривка в чувствителни периоди, за да се подобри качеството на почвата.

В плана на България се предвиждат и специфични инвестиции за увеличаване на площта за биологично земеделие. Финансирането за развитие на селските райони ще спомогне за справяне с предизвикателствата, свързани с обезлюдяването, бедността и застаряването на населението.

Планът ще подкрепи създаването на 9 413 работни места и 650 инфраструктурни инвестиции в селските райони. Те включват изграждането или реконструкцията на водоснабдителни системи или реконструкцията на местни пътища, училища и детски градини. Повече от 5 200 млади стопани също ще получат специална подкрепа за започване на земеделска дейност.