Corteva

Празник в Садово

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.10.2022      473

Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ отбеляза две юбилейни годишнини – 140 години земеделска наука в Садово и 45 години от създаването на Института по растителни генетични ресурси. В рамките на този забележителен юбилей на ИРГР в Садово се състоя и международна научна конференция, oбхващаща следните тематични направления: растително биоразнообразие, генетични ресурси и биоинформатика; селекция, биотехнологии и интелигентно растениевъдство; екология, растителна защита, агротехнологии и иновации.

Поводът да се събере на едно място цветът на българската аграрна академична общност е знаков и многозначителен - 140 години земеделска наука в Садово и 45 години от създаването на Института по растителни генетични ресурси.

В исторически план аграрната наука в България стартира между първите в света. Преди 140 години - през 1882 г., към току- що откритото земеделско училище в Садово е съградено първото опитно поле, с което е поставено началото на земеделската наука в България. На 27 август 1901 г. със заповед на тогавашното министерство на търговията и земеделието опитното поле прераства в опитна станция. За директор е назначен Константин Малков, един забележителен учен - фитопатолог, основоположник на родната селекция при пшеницата. През 1977 г. станцията е трансформирана в Институт по интродукция и растителни ресурси, който е преименуван през 2001 г. в Институт по растителни генетични ресурси. Тук е базирана Националната растителна генбанка, най-голямата на Балканския полуостров, построена по проект на ФАО, открита през 1984 година.

Днес ИРГР е структуроопределящ научен комплекс, част от Селскостопанската академия. Този комплекс е в процес на устойчиво развитие, трансформира се в съвременен, модерен интензивен формат., интегриращ висок енергиен заряд за запазване на растителния генофонд, сегмент от националната сигурност на страната, за модерна и успешна селекция на ключови земеделски култури - пшеница, ръж, овес, тритикале, ориз, фъстъци, сусам.

Институтът по по растителни генетични ресурси е активен партньор в редица национални и международни проекти, индикация за колаборацията на нашата аграрна наука с европейските земеделски академични структури.

конференция1

В рамките на този забележителен юбилей на ИРГР в Садово се състоя и международна научна конференция, чийто дневен ред включваше фундаментални, базови теми - растително биоразнообразие, генетични ресурси и биоинформатика от стратегическо значение за бъдещето на селекцията, биотехнологиите, интелигентното растениевъдство.

В Дома на науката и техниката доц. д-р Катя Узунджалиева откри тържествената част на големия празник и прие поздравленията на проф. дн. Мартин Банов, председател на Селскостопанската академия, на колегите от други аграрни институти, на гостите от Германия, Турция, Унгария, Италия. Сред официалните гости беше и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите.

Конференцията даде възможност за създаване на нови професионални връзки и партньорства с поглед върху най-новите селскостопански изследвания и иновативни разработки.

садово3