Ръководство за диретните плащания от МЗХ и 1000 приемни за консултации от НССЗ

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 19.04.2015      1498

МЗХ изготви Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидастването им за диретни плащания за кампания 2015 година. Националната служба за съвети в земеделието организира над 1000 консултативни приемни в страната.

Цялата необходима информация за условията, сроковете и схемите на директните плащания е събрана вече на едно място. Министерството на земеделието и храните създаде наръчник, който ще бъде изключително полезен за фермерите, защото ще разяснява черно на бяло цялата процедура по европейското подпомагане. Той ще се разпространява безплатно от съответните общински земеделски служби, както и ще има възможност да бъде свален от интернет страницата на Министерството.

Ако искат да получат подпомагане в тази кампания, стопаните трябва да са регистрирани като земеделски производители и да отговарят на изискванията за активен фермер. Друга новост е, че площи за подпомагане ще могат да се заявяват, едва след представяне на правни основания за тяхното ползване. Очертаването на площи над регистрирания с правни основания размер, няма да бъде възможно. Ще се прилага и схемата за преразпределително плащане, по която земеделските стопани ще получават допълнителни средства за площи до 30 хектара.

Новост в кампания 2015 г. са така наречените зелени директни плащания. Те ще се получават за изпълнение на екологични изисквания, но площите, за които ще се предоставя подпомагането, е необходимо да са допустими за подпомагане по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи, които изпълняват изискванията за разнообразяване (диверсификация) на културите, запазване на постоянно затревени площи или поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

За производителите на полодове и зеленчуци, включително и в оранжерий са предвидени малко над 40,5 млн. евро. В наръчника са описани и схемите за кандидатстване на земеделските стопани отглеждащи протеинови култури, тези отглеждащи памук, както и на преходната национална помощ.

Наръчник за директните плащания

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще организира над 1 000 изнесени приемни в страната до края на годината. Чрез тези приемни всеки един земеделец ще получи актуална информация, не само по директните плащания и националните схеми за подпомагане, но и по въпроси засягащи финансирането на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

Графикът за периода март-май 2015 г. е публикуван на електронната страница на Министерство на земеделието и храните в рубриката „Актуално“, както и на интернет страницата на НССЗ в рубрика „Обучения и информационни дейности”, подрубрика „Изнесени приемни”.

График на изнесени приемни за земеделски производители в страната