Новото понятие "активен фермер"

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 13.03.2015      2106

Новият базов елемент в схемата по директни плащания в програмния период (2015 - 2020 г.), е въвеждането на критерии и проверка за използването на термина “активен фермер”, който е разписан в Регламент 1307/2013. Държавите членки имат право да разширят и допълнят първоначалната дефиниция.

Злоупотребата от страна на фективни стопани, които само по документи се водят фермери, наложи строг контрол и редица от реформи на ОСП. Целта за целенасочено субсидиране и подпомагане само на земеделска дейност предполага изключването на тези лица от директните плащания. Те попадат в така наречените негативни списъци, където отново се забелязват известни изключения.

Кой е активен фермер?

Земеделски стопани, които:

  • най малко 1/3 от общия размер на постъпленията им да е от селскостопанска дейност;
  • да са регистрирани като земеделски производители задължително по чл.7 от ЗПЗП;
  • Кодът на икономическата им дейност да сочи, че основната им дейност е селскостопанска;

Кой НЕ Е активен фермер и попада в негативния списък?

Физически и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. Не се отпускат директни плащания на лица, чиито земеделски площи са основно площи (повече от 50 % от цялата декларирана земеделска площ), естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработване и на такива, които не извършват върху тези площи минимални дейности.

С национално решение негативният списък за България е допълнен с държавни и общински органи, учреждения и юридически лица, които обслужват дейността на държавен или общински орган.

Лицата от негативния списък могат да се считат за активни фермери, ако докажат едно от следните условия:

  • Годишният размер на директните им плащания е най-малко 5% от общия размер на постъпленията на лицето;
  • Общият размер на постъпленията, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, представлява най-малко 1/3 от общия размер на постъпленията на лицето;
  • Кодът на икономическа дейност на лицето сочи, че основната му дейност е селскостопанска.

Пълният текст на дефиницията активен фермер може да намерите в МЗХ, Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“: Активен фермер.