Директни плащания 2015-2020

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 05.03.2015      2719

Бюджетът през 2015 г. за директните плащания възлиза на 1.4 млрд. лева

Реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз изисква въвеждането на промени при прилагането на директните плащания в България през периода 2015-2020 година. Основната Схема за единно плащане на площ (СЕПП) ще се прилага до 2020 г., заяви заместник-министърът Васил Грудев, който заедно с министърът на земеделието и храните Десислава Танева, в началото на седмицата, представи бюджета и общите правила на директните плащания. На семинара на  представителите на земеделските кооперации от Североизточна България, проведен в КК “Златни пясъци”, Васил Грудев увери присъстващите, че Държавен фонд Земеделие ще започне изплащанията на средствата по СЕПП още в понеделник, 26 януари 2015 година.

1. Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) предоставя възможност на земеделските стопани да получат средства от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Плащането се определя на хектар използвана земя и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. Допустимите за отпускане на помощи земи са:

   
 • Обработваема (орна) земя
 • Постоянно затревени площи – пасища, мери и ливади
 • Трайни насаждения
 • Семейни градини
 •  
Допустими бенефициенти по СЕПП са всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността.

Задължително условие, за да бъде отпусната помощта, е земите, с които се кандидатства, да бъдат поддържани в добро земеделско и екологично състояние и да отговарят на законоустановените изисквания за управление. Минималният размер на стопанството трябва да е минимум 0,5 хектара за трайни насаждения и 1 хектар за останалите култури, като минималния размер на всеки парцел в стопанството трябва да е 0,1 хектара. Размерът на плащането на хектар за отделните страни зависи от размера на използваната земеделска площ, която отговаря на изискванията за получаване на плащания и годишната финансова рамка, получена в резултат на преговорите с ЕС. Бюджета по схемата през 2015 се очаква да достигне над 597 млн. лв.

2. Схемата за преразпределително плащане (СПП)
Прилагането на Схемата за преразпределително плащане (СПП) е с цел подпомагане на по-уязвимите икономически малки и средни стопанства. С прилагане на схемата се предоставя възможност на земеделските стопани да получат по-високо единно плащане на хектар за първите 30 хектари на всяко стопанство, допустимо за подпомагане по СЕПП. Финансирането по схемата е от Европейският фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) от тавана за директни плащания за съответната година. Плащането се определя на хектар и не е обвързано с продукция или брой отглеждани животни. Допустими за подпомагане площи по Схемата за преразпределително плащане (СПП) са допустимите за подпомагане площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за всички земеделски стопани (фермери) в това число физически или юридически лица, или група физически или юридически лица, независимо какъв статус се дава на тази група и нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността. Схемата за преразпределително плащане (СПП) е обвързана със Схема за единно плащане на площ (СЕПП) и в тази връзка не е допустимо заявяването единствено на СПП. За прилагането й се предвижда бюджет от близо 109 млн.лв.

3. Схема за национални доплащания на площ (СНДП)
Освен СЕПП земеделските стопани могат получат и средства под формата на: Национални доплащания. Те предоставят възможност на земеделските стопани да получат допълнителни средства за отглежданите от тях култури. Допустими за подпомагане по тази схема са всички земеделски площи на територията на страната, които са допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ, с изключение на:

   
 • постоянно затревените площи (пасища, мери и ливади);
 • площи с винени сортове лозя;
 • тютюн.

Право на подпомагане по схемата за национални доплащания на хектар имат земеделски стопани, които стопанисват най-малко 0,5 хектара за трайни насаждения или 1 хектар за всички останали земеделски площи, поддържат ги в добро земеделско и екологично състояниеи спазват законоустановените изисквания за управление.

4. Зелени плащания
Освен плащанията по СЕПП, земеделските стопани ще могат да получават и зелени директни плащания. За тях е определен бюджет 464 млн. лв. Получаването на зелени директни плащания е свързано с изпълнението на изисквания диверсификация или разнообразяване на културите запазени постоянно затревени площи и поддържане на екологично насочени площи. Прилагането на зелените изисквания ще спомогне за запазването на екологичният баланс, както и ще допринесе за получаване на по-висока субсидия на земеделските стопани, които ги изпълняват.

5. Схема за млади земеделски стопани
През следващата година за тях ще бъдат отделени близо 7 млн.лв . Това ще позволи на младите фермери да получат добавка от 25% към плащанията по СЕПП за своите първи 300 дка. Те трябва да са до 40 години и да са ново-стартиращи фермери.

6. Схема за дребни земеделски стопани
По схемата ще могат да получават субсидии в размер от 500 до 1250 евро за дребни стопани. Влизането в схемата е доброволно и единствено през 2015 г.

7. Схема за обвързана директна подкрепа
С тях ще се подпомогнат допълнително приоритетните за страната сектор като животновъдството, плодове и зеленчуци, които се нуждаят от допълнително финансиране. За тези схеми през 2015 се насочват около 232 млн лв., от които около 31 млн. лв ще бъдат за протеинови култури. Размера на обвързаните директна подкрепа, която пряко зависи от производството се увеличава от 3,5 на 15% от ресурса на директните плащания.

Новата схема за обвързана подкрепа за животновъдството включват възможности за целенасочено подпомагане на глава животно за млечното говедовъдство, месодайното говедовъдство, овцевъдство, говедовъдство, биволовъдство. Те обхващат млечни, месодайни крави, овце майки и кози майки на територията на цялата страна, за разлика от периода 2010-2014, когато специфично подпомагане получаваха само определени райони.

Подкрепа за сектора възлиза на около 122 млн. лв. По-висока субсидия ще се получава при отглеждане на крави, овце и кози под селекционен контрол. Облекчава се изискването за намаляване на периода на задържане на заявените животни от 100 на 80. За сектор плодове и зеленчуци се предвижда прилагане на три отделни схеми за обвързано подпомагане: "Схема за плодове", "Схема за зеленчуци-полско производство" и "Схема за зеленчуци - оранжерийно производство". Бюджета за схемите за обвързана подкрепа е 79 млн.лв годишно , което е увеличение с над 5 пъти в сравнение с бюджета на 2012г.

Производителите на плодове и зеленчуци ще могат да кандидатстват и да получават подпомагане по СЕПП, Зелени директни плащания и Схемите за обвързано подпомагане в сектора.

Източник: Държавен фонд Земеделие