До края на април тече регистрация и актуализация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 26.03.2021      688

Съгласно приети промени в Закона за защита на растенията, обнародван в Държавен вестник на 21 юли 2020 г. и съгласно Регламент на ЕС 2016/2031 от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, срокът за регистрация и актуализация е 30 април 2021 г. Това е регламентирано в чл. 22 от закона и  касае  основно лицата, които произвеждат и/или отглеждат картофи, овощен посадъчен материал, ягоди и малини както и такива, които ще създават трайни насаждения с внесен от чужбина посевен или посадъчен материал.

Първоначално това се извършва в срок до 30 април на годината на започване на дейността. За тази цел горепосочените лица подават в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия ще осъществяват дейността си, заявление по образец при условия и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС) 2016/2031. В случай, че дейността ще се осъществява на територията на повече от една ОДБХ, подаденото в една от дирекциите заявлението се изпраща служебно в останалите.

Действието на регистрацията, съответно удостоверението е безсрочно, но ежегодно в срок до 30 април регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната ОДБХ:

• декларация за липса на промяна във вписаните в регистъра обстоятелства, или

• заявление и документи, удостоверяващи актуализацията на данните от предходната година – при промяна в обстоятелствата (по чл. 66, параграф 2 Регламент (ЕС) 2016/2031).

Важно е да се знае, че  в чл. 32  и в Приложение № 5, част А от Наредба № 8 от 27 февруари 2015 г. за фитосанитарния контрол, издадена от министъра на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2015 г.) е регламениран изчерпателния списък на лицата подлежащи на  регистрация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ.

Експертите на НССЗ предоставят информация и консултации относно нормативните изисквания свързани със защита на растенията  на всички желаещи земеделски стопани, като те могат да я получат безплатно на място или по телефона от всеки един областен офис на НССЗ. За периода 2019-2020 г. експертите на НССЗ са предоставили на земеделски стопани 1 912 бр. консултации, чиято насоченост е „Регистрация в БАБХ (растителна защита), водене на дневници и издаване на документи“, а за 5-те седмици на 2021 г. консултираните лица са 51 бр.