Наредба 9 – интегрирано производство на растения и контрола върху него

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 14.03.2021      535

В брой 21 на Държавен вестник от 12.03. 2021 г. е обнародвана Наредба №9 от 26.02.2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното произвдоство.

Новата Наредба №9 отменя действащата към момента Наредба №15 от 2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване, oсвен това ще бъде и основна част от проекта за Стратегически план за периода 2023-2027 г., в който е предвидено допълнително финансиране за стопаните, които прилагат интегрирано производство.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще осъществава изцяло контрола върху извършването на интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола на лицата, предоставящи консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите чрез инспекторите на областните дирекции по безпопасност на храните (ОДБХ). Регистрацията на всички земеделски стопани, които се занимават с интегрирано производство на растения и растителни продукти, ще се извършва също от БАБХ.

Общте положения в наредбата се свеждат до следните точки:

Интегрирано производство на растения и растителни продукти чрез прилагане на специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите –  изготвяне на ръководства за интегрирано управление на вредителите

Интегрирано производство на растения и растителни продукти ще се извършва на икономически важни земеделски култури (зърнено-житни, зърнено-бобови, зеленчукови – при полско и оранжерийно производство, овощни, ягодоплодни, технически и етеричномаслени) и на други земеделски култури при идентифицирана потребност, за които има разработени ръководства за интегрирано управление на вредителите.

Министерството на земедлеието, храните и горите възлага на Селскостопанската академия да разработи съвместно с учени от други научни институции в България и представители на браншови организации ръковдства за интегрирано управление на вредителите. Ръководставата ще включват информация за  агробиологични изисквания и агроекологични условия на културите, превантивни мерки за ограничаване разпространението  на вредителите, мониторинг и наблюдение на икономически важните вредители и контрол на вредителите. Приоритетно ще се използват биоагенти, основни вещества, продукти за растителна защита (ПРЗ) на база микроорганизми и продукти за растителна защита с нисък риск. Предвижда се и ограничаване използването на ПРЗ от професионална категория на употреба, като при доказана необходимост от прилагане на такива с предимство ще се използват продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба. Ръководствата ще съдържат план за интегрирано производство на растения, разработен за срок от 5 години, който ще се прилага в стопанствата. Планът ще се състои от скица на площите на производството, сеитбообращение на културите на полетата, схема за наторяване съгласно приложението, изготвена въз основа на резултати от агрохимически анализ на почвата, извършен в акредитирана лаборатория и календарен план по месеци за наблюдение на икономически важните вредители по културите.

Консултански услуги и контрол върху тях

Консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите се предоставят от лица, които имат необходимата професионална квалификация в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и са вписани в регистъра на БАБХ по Закона за защита на растенията. Консултантите трябва да разполагат с оборудване за диагностика на вредители и достъп до агрометеорологична информация за съответния агроекологичен район. Самите косултации за за интегрирано управление на вредителите се състоят в извършване на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по земеделските култури, както и методите и средствата за контрол върху тях.

Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще осъществяват контрол върху дейността на консултантите за интегрирано управление на вредителите по отношение спазване на изискванията за предоставяне на услугите и ще водят досиета на всеки един консултант.

Регистрация на земеделски стопани, които извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти

Земеделски стопани, които извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти, могат да се впишат в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 10 от Закона за защита на растенията след подаване на заявление до съответната ОДБХ по образец, утвърден съгласно чл. 3.

В електроенен регистър ще се вписват данни за земеделския стопанин, извършващ интегрирано производство, местонахождение на площите, върху които ще се извършва интегрираното производство, вид на растенията и растителните продукти, вписана промяна в заявени обстоятелства и дата на заличаване на регистрацията. Подобно на консултантите,  за регистрираните земеделци, които провеждат интегрирано производство, ще се води досие с информация от извършени проверки при последващия контрол. Проверките по ал. 1 ще се провеждат в присъствието на земеделския стопанин или упълномощен негов представител, като за всяка проверка инспекторите по растителна защита съставят констативен протокол по образец, утвърден съгласно чл. 3.

Запознайте се с пълния текст на Наредба №9 за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство