Corteva

Карантинни видове от сем. Curculinoidae

Автор(и):  Боряна Катинова, Централна лаборатория по карантина на растенията
Дата: 28.02.2021      1037

Представяме три карантинни неприятеля от сем. Curculionidae - Listronotus bonariensis, Naupactus leucoloma, Anthonomus quadrigibbus. И трите вида са полифаги  и произхождат от Америка - първите два от Южна, а третият от  Северна.  Те са включени в Приложение II, към чл.3 на Регламент 2019/2072 ЧАСТ А: Карантинните вредители и техните кодове, определени от ЕОРЗ, за които не е известно да се срещат на територията на ЕС.

Пшеничен стъблен хоботник

Географско разпространение

Пшениченият хоботник (Listronotus bonariensis) произхожда от Южна Америка, разпространен е в Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили. Австралия и Нова Зеландия, където е сериозен вредител по тревисти култури, декоративни и култури със слята повърхност.

Гостоприемници

Основните растения, които напада този вредител, са: различни видове пасищни треви, от които най-важните Lolium perrene (пасищен райграс) и Lolium multiflorum (италиански райграс). Среща се и по Anthoxanthum puelii, Agrostis capillaris, Cyanosurus cristatus, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Phleum pratense, Poa spp., Zea mays (царевица). L. bonariensis. Напада  също овес, ечемик и пшеница.

Биология

Обикновено видът има две поколения годишно. Популациите от първото поколение (пролет/началото на лятото) са по-големи от второто (края на лятото/есента). Възрастните зимуват в плевелната растителност, но са активни и се хранят със семената на растенията гостоприемници в спокойни, слънчеви зимни дни. Яйцеснасянето започва в края на пролетта. Яйцата са разположени в малки групи, от 1 до 3 броя, върху листата на 5 см от повърхността на почвата. Ларвите от първо поколение имат седем ларвни стадия, докато тези от второ - четири.

Ларвите се вгризват в стъблата на растенията, като в последния етап от развитието си изгризват отвор и попадат в почвата, където какавидират. Какавидите могат да бъдат намерени от края на пролетта до средата на лятото.

Морфология

За невъоръженото око възрастните от този вид са доста малки и незабележими, с едва 3 мм дължина и 1,5 мм с ширина. Най-отличителната им черта е цветът на елитрите, който  е смес от малки кръгли, сплескани восъчни люспи, вариращи от бяло до тъмнокафяво,  и къси, твърди изправени кафяви космици. Гръдният кош има три надлъжни бледи ивици, една централна и две странични. Гладките, лъскави, цилиндрични яйца са с дължина по-малка от 1 мм. Ларвите варират по размер от 1 до 3 мм през различните стадии. Те са белезникави, с кафява глава.

Начини на разпространение

Този вредител се пренася чрез семената на растенията от следните родове:  Agrostis Anthoxanthum, Dactylis, Festuca, Lolium, Phleum. Възрастните бръмбари  са  сравними по размер с този на семената и затова не могат да бъдат разделени чрез пресяване. Той многократно е установяван в пратки  с бобови и кръстоцветни семена, зърнени култури, включително  Avena sp., Hordeum spp. и Triticum spp.

Признаци

Бръмбарите нападат листата на растенията по време на цъфтеж и плододаване. Върху тях се виждат тесни, правоъгълни дупки в близост до върховете, придаващи прозоречен вид. Понякога по дължината на листата са наблюдават ивици с влакнест строеж. Възрастните се хранят допълнително със семена от различни видове гостоприемни растения. Ларвите се вгризват най-често в основата на растенията, засягат по-често млади растения в разсадопроизводството.

Контрол

Химичните препарати нямат доказан ефект срещу този вредител. За контрол се успешно се използват естествени гъбни патогети от род Acremonium и три паразитни оси - Potasson atomarius (яйцепаразит), Heterospilus sp. (ларвен паразит) и Microtones hyperodae (възрастен паразитоид).

Белоресничест хоботник

Географско разпространение

Белоресничестият хоботник (Naupactus leucoloma) е широко разпространен в Южна Америка, от където произхожда. Най-сериозни щети причинява на растенията в Северна Америка. Среща се е още в Австралия, Нова Зеландия и Африка.

Гостоприемници

Белоресничестият хоботнике регистриран при 385 растителни вида само в САЩ, с най-голямо икономическо значение са: Zea mays (Царевица), Pisum sativum (Грах), Trifolium spp.(Детелина),  Brassica spp.(Зеле), Medicago sativa (Люцерна), Daucus carota (Морков), Fragaria x ananassa (Ягоди), Rubus spp., Solanum tuberosum( Картофи), Ipomoea hataras (Батат),  Vigna unguiculata (Папуда), Vitis vinifera (Лоза), Prunus persica (Праскова), Tilia spp.( Върба) и др.    

Биология

Мъжките индивиди се срещат много рядко, открити са само в Южна Америка. Видът се възпроизвежда от партеногенетичните женски, които до 25 дни след появата си снасят до 1500 яйца в групи от 20-60 броя. Хоботникът зимува като ларви и яйца в почвата. Ларвите преминават през 11 стадия, като тези от първи стадий не се хранят. Целият ларвен стадий преминава в почвата на дълбочина 1-15 см, но някои екземпляри може да се заровят и по-дълбоко. Какавидират в овални камери в началото на лятото. Възрастните се появяват в края на лятото. Елитрите са слети и възрастните не могат да летят. Поради тази причина те се скупчват на големи групи. На едно растение понякога се откриват до 300 индивида.

Морфология

Възрастните са тъмносиви, с по-светла лента на  външния ръб на елитрите,  дължината на тялото им е  8-12 мм. Елитрите са закърнели. Яйцето е овално, 0,9 мм дълго,  млечнобяло до светложълто. Тялото на ларвите  е с дължина 10-12 мм, жълтеникаво-бяло, месесто, извито и оскъдно покрито с косми. То се състои от 12 сегмента. Какавидата е дълга около 10-12 мм, цвета й е белезникав.

Начини на разпространяване

Възрастните са силно подвижни,  могат да изминат до 1,2 км по време на своя 2-5- месечен живот. Обикновено се прикрепят към  сено и други растителни части, към превозни средства и селскостопанско оборудване, което се транспортира. По този начин видът се  разпространява на нови територии. Възрастните снасят яйцата си върху всички части от растенията гостоприемници и остават жизнеспособни повече от 7 месеца. Яйца, ларви и какавиди също могат да бъдат транспортирани с почва, прикрепена към растения за засаждане или чимове.

Признаци

Възрастните се хранят с листната маса около жилките, оставяйки характерни ивици. При масово нападение повредите са сериозни. Ларвите  предпочитат  корените и основата на стъблата. Започват атака си от повърхността на почвата до дълбочина около 12 см. В резултат на това растенията  пожълтяват, увяхват и загиват.

Контрол

Неблагоприятните климатични услови, уплътнената почва и естествените врагове са важни фактори за контролиране на N. leucoloma. Възрастните бръмбари са податливи на голямо разнообразие от инсектициди, но борбата трябва да е насочен към ларвите, тъй като те причиняват най-много щети.

Голям ябълков хоботник

Географско разпространение

Големият ябълков хоботник (Anthonomus quadrigibbus)  е разпространен основно в Северна и Централна Америка, Канада.

Гостоприемници

Anthonomus quadrigibbus е полифаг, напада основно дървестни растения. Amelanchier alnifolia, Cydonia oblonga (Дюля), Malus coronaria, Malus domestica (Ябълка), Prunus avium (Череша), Prunus cerasus (Вишна), Prunus emarginata, Prunus serotina, Prunus virginiana, Prunus virginiana var. demissa, Pyrus communis (Круша), Rosa spp., Sorbus spp. (Офика), Cornus sericea (Дрян), Crataegus crus-galli (Глог), Crataegus holmesiana, Crataegus macrosperma, Crataegus mollis, Crataegus punctata.    

Биология

Видът има две поколения годишно. Зимува като възрастно, което се появява през пролетта, храни се с пъпки и дребни развиващи се плодове. Предпочит да снасят яйцата си в череши, по-рядко - в ябълки или круши, но повредите по тях са значително по-сериозни. Второто поколение се появява от края на юли до началото на септември.  Хранят се по плодовете, преди да търсят места за зимуване в близост до дърветата гостоприемници.

Морфология

Възрастните са с дължина около 5 мм; червеникаво-кафяви, с дълъг тесен хобот и четири малки подутини  на елитрите. Те са добри летци и се правят на мъртви, когато бъдат обезпокоени. Ларвите от последният стадий  са със същия размер като възрастните, безкраки, бели с кафява глава.

Начини на разпространяване

Основно видът се разпространява чрез гостоприемните растения при засаждане и чрез заразените плодове. Те могат потенциално да бъдат пренесени в Европа, посредством международната търговия. Сходните климатични условия на Северна Америка и някои страни в Европа дават основание да се смята, че видът безпроблемно би се настанил трайно в някои територии.

Признаци

Възрастните се хранят със зазряващи и узрели плодове, в резултат на което се появяват кафяви петна, които могат да се слеят и да образуват области с диаметър до 2,5 см. Снасят вътре в плода и ларвите се хранят с него, образувайки галерии под кората. Плодовете загубват търговската си стойност.

Контрол

За установяване летежа на възрастните се прилагат жълти лепливи уловки. Най-ефективните биоагенти срещу вредителя са Entedon trachypterelli, Eurytoma pini, Habrocytus piercei. Няма регистрирани химични препарати, но широкоспектърните контактни инсектициди, приложени след прецъфтяване, дават добър резултат. Задължително е унищожаването на тревистите и плевелни растения около културните насаждения