Corteva

Национална информационна мрежа „Генбанка” и интелигетно земеделие в пшеничното производство

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.02.2021      663

Национална информационна мрежа „Генбанка” и интелигетно земеделие в пшеничното производство – два приоритетни проекта от национално значени.

Проектът BG Plantnet "Създаване на национална информационна мрежа генбанка - растителни генетични ресурси", финансиран от Фонд Научни Изследвания има за цел да оптимизира и повиши качеството и ефективността на документацията,  съхранението и използването на РГР на национално ниво чрез изграждане на Национална информационна мрежа „Генбанка – растителни генетични ресурси” в съответствие с международните стандарти на Европейската програма по растителни генетични ресурси (ECPGR) и дескриптора на FAO/Bioversity (2017). В резултат от изпълнението на проекта ще се подобри значително работата на генбанката чрез гарантиране на функционалността и сигурността на документационната система, ще бъде осигурен свободен достъп до генофонда, съгласно подписаните от страната ни документи като Международния договор по растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (ITPGRFA, 2009) и протокола от Нагоя, Япония (CBD, 2011), както и ще се подобри международнотo сътрудничество чрез улеснен трансфер на данни към специализираните електронни каталози. Създаването на електронен портал за растителните генетични ресурси в България ще доведе до висок научен и обществен ефект с функциите си да обслужва голям брой потребители на регионално, национално и международно ниво, както и ще утвърди Националната генбанката, като генбанка, притежаваща една от най-богатите колекции в Европа.

Този проект се осъществавя съвместно между Институт по растителни генетични ресурси "К. Малков"  - гр. Садово (ССА), Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив и Институт по информационни и комуникационни технологии - гр. София (БАН).

За да отговори на предизвикателството на промените, настъпващи в земеделието, в следствие на появата на Интернет на нещата и интеграцията на физическия и виртуален свят, екип от учени от ИРГР, Садово и катедра Компютърни системи на Пловдивски университет се заема със задачата да създаде “Приложение на интелигентното земеделие в пшеничното производство“. Интелигентното земеделие е изключително обширна област, в която могат да бъдат решавани широк спектър от задачи. Въпреки огромния обхват задачите могат да бъдат обобщени в три големи класа: Оптимално използване и пестене на водните ресурси; Опазване и минимално натоварване на околната среда с вредни вещества; Превенция и ранно откриване на плевели при обикновената зимна пшеница.