Corteva AgriScience™ - лидер в Експрес технологията при слънчоглед

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.02.2021      451

Слънчогледът е една от най-важните маслодайни култури в света поради по-високата адаптационна способност, използването на механизация и предпочитанията на клиентите  към растителното масло. В страните от  Европа (включително Русия и Украйна) се отглеждат повече от 70% от общите площи в световен мащаб със слънчоглед. Пред фермерите основната цел е повишаване на количеството и качеството на произведената продукция. През последните десетилетия се отчита значително повишаване на добивите. Но все още има фактори, които ограничават реализирането на високия добивен потенциал на хибридите използвани в производството. 

Плевелите са един от тези фактори. Конкуренцията на плевелите може да причини значителни загуби на добиви - от 20 до 70%. Заедно с обработки на почвите и  редуването на културите, използването на хербициди е основен метод за борба с плевелите. 

Традиционните опции за хербициди за слънчоглед по време на вегетацията предлагат много ограничен контрол върху широколистите плевели и имат значителен риск от причиняване на фитотоксичност по слънчогледовите растения. 

В началото на 21 век учените от Corteva AgriScience™ създават свой източник на толерантност към хербицид от групата на сулфунилуреите, който става се използва за  селекционирането на първите регистрирани търговски хибриди  от Pioneer, внедрени на пазара  през 2005 г.  Освен това търговската марка ExpressSun® е официално регистрирана в повече от 30 държави в Европа и е революция в подпомагането на производителите на слънчоглед в международен план. Предназначена е за борба с широкилистни плевели при слънчогледа , като по този начин увеличава производството и добива. ExpressSun®  съчетава толерантни хибриди слънчоглед с хербицид Експрес® 50 СГ, за да се осигури контрол на плевелите (вкл. на такива за които няма решение) в сравнение с конвенционалните системи.  

През 2020 година Експрес технологията е най-отглежданата в България с най-много площи, които се равняват на почти на 2/3 от цялата площ на слънчоглед.

Corteva е и пазарен лидер в Експрес технологията за поредна година в България. През 2020 година от първите десет най-отглеждани Експрес толерантни слънчогледови хибрида в България, осем хибрида (P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121) са на Corteva AgriScience.

Corteva AgriScience™  има най-голямо портфолио от хибриди в Експрес технологията, посрещащи най-високите изисквания на земеделците за добивен потенциал, устойчивост/толерантност и качествени показатели. За 2021 година фирмата предлага на земеделците 9 високодобивни Експрес толерантни хибрида, като единствено Corteva AgriScience ще има в портфолиото си Експрес толерантни високоолеинови хибриди слънчоглед (P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144). P64LE25 е най-отглежданият хибрид от всички отглеждани хибриди и в Експрес технологията в страната за поредна година.

Фирма Corteva AgriScience™  продължава да работи по създаването и предлагането на пазара на нови по-продуктивни и с разнообразни качества хибриди слънчоглед. Задоволяването нарастващите нуждите на фермерите с висококачествени семена е основна цел и задача на компанията, като всяка година внедрява поне по един нов високодобивен хибрид слънчоглед в България.

В чисто икономически аспект разходите за контрол на плевелите в ExpressSun® технологията са по-ниски в сравнение с другите технологии за отглеждане на технологичен слънчоглед.

Прозореца на приложение на вегетационният хербицид  при Експрес толерантните хибриди е изключително широк, което дава възможност на гъвкавост на пръскане според фазата на културата и фазата на плевелите.

Част от Експрес техологията е единственият регистриран хербицид - Експрес® 50 СГ, който дава безупречни резултати срещу едногодишни и могогодишни широколистни плевели, в това число и най - упоритите при слънчоглед свиница (бутрак) и паламида. През 2021, Corteva  ще предлага на пазара хербицидa Експрес® 50 СГ в пакет с безплатен прилепител Виволт™ 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva AgriScience™ и спомага за по-пълна абсорбция на хербицида и отличен ефект върху упоритите плевели.

Corteva  гарантира успешно представяне на Експрес технологията само при употреба на Експрес® 50 СГ.

За допълване контрола на плевелите в Експрес технологията Corteva предлага на българския пазар и  изключително селективния за слънчоглед вегетационен хербицид срещу едногодишни и многодишни житни плевели Шадоу®.

Накратко  кои са най-важните прадимства на ExpressSun® технологията:

• Висок и стабилен добивен потенциал, включително при по-сухи неблагоприятни условия

• Стабилни и адаптивни хибриди за всички райони на отглеждане в страната

• Бърз и равномерен старт на развитие

• Високо съдържание на масло и олеинова киселина (над изискуемия минимален стандарт)

• Икономически и агрономически ефективна технология

Широк прозорец на приложение на хербицида Експрес® 50 СГ (което води до по широк период на борба с плевелите)

Технология щадяща културата и която  не води до стрес, затормозване на растенията и фитотоксичност

• Възможност за коригиращо третиране с Експрес® 50 СГ при вторично заплевеляване

• Без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение за следващи култури в сеитбообращението.