Земеделието в полза на доставчиците на екосистемни услуги

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 02.02.2021      517

Фермерите са в безизходица поради нарастващите регулаторни ограничения при използването на пестициди. От една страна, от тях се иска да ограничат използването им, за да намалят вредните въздействия върху околната среда. От друга страна, им липсват алтернативи, за да не използват пестициди. Въпреки уебедеността на повечето земеделци, че биоразнообразието е необходима част от едно успешно и устойчиво стопанство, на повечето фермери им липсват знания и инструменти за прилагане на практики, базирани на биологичното разнообразие. Освен това регулациите и европейското законодателството не са адаптирани към нуждите на земеделските производители. Глобализираните пазари и променящият се климат излагат на риск устойчивостта на повечето  стопанства.

Когато се прилагат неподходящи и масови практики, особено свързани с растителната защита, се унищожават доставчиците на екосистемни услуги и се нарушава баланса на екоситемите.

Третирането с пестициди, без да е отчетена популационната плътност на неприятелите, често е ненужно, а с унищожаването на малко на брой неприятели неизбежно се убиват и естествените им врагове – хищници и паразити, както и всички опрашители. Балансът е нарушен и възстановяването е бавен и труден процес.

Осъзнавайки възможността на екосистемните услуги, ЕС финансира мащабни проекти и въвежда регулации в подкрепа на опазването им. Един такъв научен проект, финансиран по програма “Хоризонт 2020” EcoStack, има за цел да развива и подкрепя екологично, икономическо и социално устойчиво земеделие чрез използване и защита на функционалното биоразнообразие, като по този начин подкрепя и доставчиците на екосистемни услуги.

В проекта са включени 24 партньорски институции, между които и Аграрен университет в Пловдив, от 13 държави, обхващаш всички основни производствени зони и системи за земеделско производство (конвенционално, биологично) в Европа. Чрез използването на интердисциплинарни изследователски методи и с активно участие на всички заинтересовани страни (земеделски производители, търговци, преработватели, политици и др.) ще се генерират и популяризират нови знания и системи за отглеждане на културите, както и концепции за генериране на икономически и екологични ползи за фермерите.