Приоритети на Европейската растителнозащитна индустрия до 2030 година

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 06.11.2020      829

Производителите на синтетични и биопродукти за растителна защита се обединяват, за да поемат ясни ангажименти в подкрепа на зелената сделка на ЕС

На 7 септември 2020 г. Европейската растителнозащитна асоциация (ECPA) организира в Брюксел кръгла маса, за да представи ангажиментите на индустрията до 2030 г. в подкрепа на Зелената сделка, включващи инвестиции от над 14 милиарда евро в нови технологии и по-устойчиви механизми.

В допълнение към тези инвестиции ECPA също така планира да увеличи събирането на отпадъци и да повиши нивото на обучение сред земеделските производители в Европа, като част от мерките в отговор на стратегиите на ЕС „от фермата до трапезата“ и за биологичното разнообразие.

Жералдин Кутас, ген. директор на Европейската растителнозащитна асоциация, заяви: „Със своята амбициозна европейска Зелена сделка ЕК даде летящ старт на устрема на ЕС към по-устойчиво, неутрално за климата бъдеще. Имаме  сериозни намерения за принос в политическите инициативи на  Зелената сделка. Затова нашите компании се обединиха в подкрепа на идеята сами да си поставят доброволни, специфични за сектора, измерими цели.“

Шестте ангажимента, приети от ECPA, ще направляват сектора през следващото десетилетие в ключови области на земеделските иновативни технологии, кръговата икономика и по-добра защита на хората и околната среда:

• Иновации & инвестиции: Подкрепяйки иновациите и внедряването на цифрови и прецизни инструменти, както и на биопестициди, ние подкрепяме амбицията на Европейската комисия за възстановяване на околната среда. До 2030 г. ще инвестираме 10 милиарда евро в иновации в прецизно земеделие и дигитални технологии и 4 милиарда евро в иновации в био продукти за растителна защита. Всички инвестиции, за които индустрията се ангажира, ще са от полза само ако има подходяща нормативна рамка, позволяваща иновацията да достигне до европейските фермери.

• Кръгова икономика: Чрез увеличаване на събираемостта на празните пластмасови опаковки от продукти за растителна защита до 75% и създаване на система за събиране в държавите-членки на ЕС, които понастоящем нямат такава до 2025 г., ще допринесем за целта на ЕС за кръгова икономика, чиято насока е да сведе до минимум отпадъците и използваните ресурси, намаляване въздействието на пластмасовите опаковки върху околната среда.

• Защита на хората и околната среда: Чрез обучение на земеделските производители за прилагането на интегрирано управление на вредителите, опазване на водите и значението на личните предпазни средства (ЛПС), нашата индустрия се стреми допълнително да сведе до минимум експозицията и да намали рисковете от употребата на продукти за растителна защита, като същевременно допринася за общите цели на Директивата за устойчива употреба и стратегията на ЕС „от фермата до трапезата“, насочени към производство на достатъчно храна по устойчив начин.

Жералдин Кутас добави: „Ние всички сме съгласни относно посоката, която поемаме, това, което е важно сега, е тези отмерени стъпки да достигнат крайната цел.Изпълнението на тези ангажименти ще бъдат предизвикателство за нашите компании. Ние обаче се ангажираме да изпълним това, което сме заложили, и призоваваме Европейската комисия да подкрепи устойчивото земеделие с подходяща регулаторна рамка, позволяваща иновациите да достигнат до земеделските производители.“

 „Това е само началото, ние ще следим напредъка на нашата индустрия през десетилетието и ще споделяме открито докъде сме стигнали“, каза в заключение тя.

У нас Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), като член на ЕСРА, представлява на национално ниво растителнозащитната индустрия, в подкрепа на устойчивото и екологично земеделие и спомага за развиването на иновативни растителнозащитни продукти и технологии и прилагането им в България.

Реалната ангажираност на АРИБ за изпълнение на очертаните цели на индустрията в следващото десетилетие на практика вече е факт.

АРИБ създаде първата в България реална действаща система за събиране на празни пластмасови опаковки от продукти за растителна защита, с цел да намали рисковете, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) - лecнoдocтъпнa зa зeмeдeлcĸитe пpoизвoдитeли, в съответствие със зaĸoнoвите нopми за опазване здравето на хората и околната среда. Реализацията на този проект с подкрепата на ЕСРА и CropLife International класира страната ни на челните места в Европа за най-добра ефективност по ключов екологичен показател – събиране и рециклиране на опаковки от продукти за растителна защита в земеделието.

Освен, чрез системата за събиране и управление на опаковки от продукти за растителна защита, дейността на АРИБ допринася за повишаване знанията и нивото на компетентност на всички участници в осигуряването на екологичните и здравните изисквания и правила при употребата на продукти за растителна защита. Ние организираме мероприятия и обучения съвместно с компетентните власти, разработваме материали, ръководства, брошури за разпространение на основните послания за правилно и безопасно приложение на растително защитни продукти и внедряване на добри практики.

Предприетите от АРИБ инициативи са в пълно съответствие с Директивата за безопасна и устойчива употреба на продукти за растителна защита, отговарят на целите на новата Зелена сделка на ЕК и са естествено продължение на дейностите на компаниите-членове на АРИБ, чието задължение и приоритет са грижата за здравето на хората и опазването на околната среда.