2020 – Международна година на здравето на растенията

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 21.10.2020      461

Населението в света непрекъснато нараства и осигуряването на прехраната му е световен жизненоважен проблем, за решаването на който способства в съществена степен и растителнозащитната дейност. Според прогнозите на световната здравна организация до 2050 г. е необходимо да се удвои производството на храни, фуражи и продукти от растителен произход. Това е възможно само чрез опазване на растенията и растителната продукция от болести, неприятели и плевели.

Днес основно предизвикателство за растителното здраве в целия свят е големият брой епидемии от нови, непознати вредители и такива, които в миналото не са считани за важни. Глобалните промени в климата, увеличаването на търговските пътища са условия за навлизане на вредители, което налага редовно проучване и анализ на съществуващите фитосанитарни рискове, прилагане на нови модели и иновативни решения с цел предприемане на ефективни действия за опазване на земеделската продукция, горите и парковете.

Освен агрохимическата и биологичната борба при провеждането на растителнозащитни мероприятия ФАО подчертава ролята на интегрираното управление на вредители.