Защити растенията – защити живота

Автор(и):  Растителна Защита
Дата: 02.06.2020      3765

Международна година на растителното здраве – 2020

По данни на ФАО броят на гладуващите хора по света нараства с 1 милиард на всеки 10 години, а всяка година вредители в селското и горско стопанство унищожават до 40 % от възможния добив на продукция и причиняват икономически загуби в размер на 220 милиарда щатски долара.

Промените в климата и човешките дейности влошават екосистемите и намаляват биоразнообразието. От друга страна, утроилото за последното десетилетие международното движение на хора и търговия осигурява път за разпространение на вредители по целия свят, причинявайки големи щети на местните растения и околната среда. Здравето на растенията е все по-застрашено!

Поради тези и други причини Общото събрание на ООН обяви 2020 за Международна година на растителното здраве.

Национална информационна кампания под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите

Цели на кампанията:

 • Повишаване на информираността на обществото и политическата класа за здравето на растенията и значението му за устойчиво земеделие, за опазване на околната среда и стимулиране на икономическото и търговско развитие.
 • Насърчаване на усилията за опазване на растителното здраве в условията на нарастващата търговия, измененията в климата и новите рискове от вредители.

Да защитим и предпазим растенията от вредители би означавало:

 • Намаляване разходите за справяне с неотложни случаи на зарази по растенията.
 • Избягване пагубното въздействие на вредителите върху селското стопанство, поминъка и изхранването на населението - всички ние можем да имаме роля в това предпазване.

Цели на кампанията:

 • Повишаване на информираността на обществото и политическата класа за здравето на растенията и значението му за устойчиво земеделие, за опазване на околната среда и стимулиране на икономическото и търговско развитие.
 • Насърчаване на усилията за опазване на растителното здраве в условията на нарастващата търговия, измененията в климата и новите рискове от вредители.

Да защитим и предпазим растенията от вредители би означавало:

 • Намаляване разходите за справяне с неотложни случаи на зарази по растенията.
 • Избягване пагубното въздействие на вредителите върху селското стопанство, поминъка и изхранването на населението - всички ние можем да имаме роля в това предпазване.

Растително здраве:

Растенията са в основата на живота. На тях дължим 80% от храната, която консумираме и 98% от кислорода, който дишаме.

… Но замисляме ли се за здравето им?!

Появата и разпространението на опасни вредители излагат на риск здравето на растенията, като ги убиват, изяждат храната ни и унищожават околната среда.

Какво са вредителите?

Вируси, гъби, насекоми, нематоди, бактерии, инвазивни растения и други. Приоритетни вредители за страните от европейския съюз:

 • борова нематода
 • xylella fastidiosa

Какво може да се направи?

 • Да се прилага интегрирано управление на вредителите като екосистемен подход, базиран на минимум използвани пестициди, с цел защита на околната среда, опрашителите, полезните организми, хората и животните;
 • Бъдете внимателни, когато пренасяте растения и растителни продукти зад граница, защото в тях може да се крият вредители;
 • Направете търговията с растения и растителни продукти безопасна като спазвате фитосанитарните стандарти;
 • Свързвайте се с инспекторите по растителна защита в Областните дирекции по безопасност на храните, за да разберете какво може да направите законно.
 • не застрашавайте пчелите опрашители
 • спазвайте ограниченията за внос в ес
 • не подценявайте  дървения опаковъчен материал

Очаквани резултати от кампанията за повишена информираност на ниво:

 • Контролен орган - подобрена комуникция между органите на фитосанитарния контрол, гражданство и други заинтересовани страни;
 • Наука – разработване и внедряване на нови технологии за проучване на вредители и методи за борба с тях;
 • Растителнозащитна индустрия – разработване и прилагане на устойчиви и гъвкави модели на борба с вредителите по растенията;
 • Околна среда – ще осигури повече яснота и предвидимост за състоянието на местните популации и чувствителността им към нови видове;
 • Население – ще получи ясна визия за политиките и действията на компетентните власти и нуждата от съпричастност към тях.