Болести и неприятели по зеленчуците на полето през април

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 16.04.2020      10804

I.Болести

Ризоктония по картофи

ПричинителRhizoctonia solani

Симптоми/Повреди

По заразените клубени се наблюдават тъмни до черни склероции на гъбата. Върху кълновете на заразените клубени се появяват черно-кафяви петна, които причиняват загиването им.

Жизнен цикъл

Разпространява се чрез болни клубени; Развива се при монокултурно отглеждане и при тежки почви; Запазва се като склероции по клубените и в почвата; Развива се в температурния интервал 6-33°С и влажност 30-90%.

Контрол

  • Въвеждане на 6-8 годишно сеитбооръщение;
  • Използване на здрав посадъчен материал;
  • Третиране с ПРЗ;
  • Регистрирани ПРЗ: Куадрис 25 СК 300 мл/дка; Прорадикс 2г/100 кг клубени (за третиране на клубените преди или по време на засаждане).

 

Телени червеи

Причинител – Сем. Elateridae

Симптоми/Повреди

Ларвите се вгризват в клубените. В резултат те загниват, защото през ходовете навлизат болестотворни микроорганизми; Повредените клубени не могат да се съхраняват дълго.

Жизнен цикъл

Най-силно вредоносни са ларвите при температура 14-17°С и 65% ППВ.

Контрол

  • При установени 6-10 броя ларви/кв. м едновременно със засаждането се внасят браздово нсектициди;
  • Регистрирани ПРЗ: Видейт 10 Г 2 кг/дка; Ерколе ГР 1000-1500 г/дка; Мокап 10 Г(гратисен период за продажби и разпространение 22.02.2020 г.) 2-3 кг/дка;  Нематорин 10 Г 2 кг/дка;Трика Експерт( почвено при засаждане) 1.0 - 1.5 кг/дка; Диастар Макси ГР - 1.2-1.6 кг/дка; Коломбо 0.8 мг, Белем 0.8 мг - 2,4 кг/дка

 

Чеснова муха

ПричинителSuilia lurida

Симптоми/Повреди

Напада най-напред средния лист, който по-късно се завива спираловидно. Ларвите от втора и трета възраст унищожават най-младите недоразвити листа и се придвижват към луковицата. Нападнатите растения пожълтяват и увяхват. Стъблото е кухо, а луковицата мека. Ларвата се намира в основата на стъблото или в луковицата.

Жизнен цикъл

Развива едно поколение годишно. Зимува като възрастно насекомо. Летежът започва рано през пролетта, когато среднодневната и почвената температури са над нулата. Мухите снасят яйцата в основата на стъблото или върху почвата близо до растенията.

Контрол

  • Въвеждане на 2-3 годишно сеитбообръщение;
  • Да се ограничи внасянето на оборски тор, който привлича мухите;
  • Когато започне летежът на мухите, посевите се пръскат с ПРЗ;
  • Няма регистрирани ПРЗ срещу този неприятел. Използват се широкоспектърни инсектициди -  Вазтак Нов 100 ЕК – 0,03%.

 

Да се прилагат само ПРЗ в регистрираната доза, включени в „Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, публикуван на интернет страницата на БАБХ.

Закупуването на ПРЗ да става само от търговци, притежаващи разрешение за дейността и включени в списък на фирми, получили разрешение за извършване на дейностите търговия на едро с продукти за растителна защита, търговия на дребно с продукти за растителна защита в селскостопанска аптека, преопаковане на продукти за растителна защита и извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители, публикуван на интернет страницата на БАБХ.