Грижи при разсадопроизводството

Автор(и):  проф. д-р Стойка Машева, ИЗК "Марица" Пловдив; гл.ас. д-р Дима Маркова; доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК “Марица” в Пловдив
Дата: 09.03.2020      6635

В разсадните помещения се отглеждат разсадите за неотопляемите стъклени и  полиетиленовите оранжерии и за ниските тунели. Започва сеитбата на семена за ранните полски култури - домати, пипер, патладжан, зеле, а по-късно и за средноранните. Разсадните помещения се почистват от растителни остатъци от предишната вегетация, от плевели и самосевки. Подготвя се разсадната смеска. Най-добре е тя да бъде торфоперлитова, с която се пълнят тeрини, табли и саксийки. Ако те се поставят директно върху почвата, повърхността трябва добре да се подравни. Върху нея се поставя полиетиленово фолио, което изолира разсадните съдове от почвата и не позволява преминаването на патогени и  неприятели. За сеитба се използват здрави или обеззаразени семена. В разсадното отделение се обезпечава оптимален температурно-влажен режим.

I.Болести

Сечене по разсада – Същинско сечене

ПричинителPythium Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium

Симптоми/Повреди:

- Загиване на кълновете;

- Червеникавокафяви петна по кълновете;

- Воднисти петна в основата на стъблото;

- Сеченето протича  в почвата и повредите трудно се забелязват.

Жизнен цикъл:

- Причинителите са разпространени повсеместно;

- Появява се при ниски въздушни и почвени температури, преовлажняване, прекомерно азотно торене и др. 

- Разсадите,  поникнали при такива условия не са добре гарнирани. Броят на растенията е силно редуциран.

Сечене по разсада – Лъжливо сечение

ПричинителНеинфекциозно заболяване

Симптоми/Повреди:

- Стъблото изтънява като конец над кореновата шийка и растението поляга.

- Петната са сухи. През тях проникват сапрофитни микроорганизми.

- Появява се при температури, по-високи от оптималните, при прегряване на почвената повърхност.

- Напада и застарели растения. По кората им се появяват язвички и пръстени.

Жизнен цикъл:

Такива повреди се наблюдават, когато растенията се отглеждат върху леки, песъчливи почви и са изложени продължително време на високи температури. 

Лъжливото сечене може да се избегне, ако не се допуска засушаване на почвата.

Едностранното азотно торене и липсата на достатъчно светлина са също предпоставка за появата му.

Контрол (и при двата вида сечене на разсада):

- Засяване на обеззаразени семена;

- Обеззаразяване на семената: термично третиране срещу вируси; третиране с гореща вода на дребносеменни култури; химично третиране – с перхидрол, солна киселина; третиране на семената с флоузан ФС 1.8 мл/кг семе;

- При сеитба в смески с почва те трябва да се обеззаразят с Немасол 510;

- Напрашаване на семенното легло преди сеитба с 3-4 г/м2 меден оксихлорид, косайд ДФ, или фунгуран 50 ВП;

- Поддържане на оптимален температурновлажен режим. Разликата между дневната и нощната температура не трябва да надвишава 6 – 8оС;.

- Регулярно поливане на разсадите с ниски поливни норми. Да не се допуска преовлажняване и последващо засушаване;

- Редовно проветряване на съоръженията;

- Профилактични третирания на разсадите се провеждат през 7-10 дни с медсъдържащи фунгициди;

- При поява на сечене болните растения се събират и се унищожават извън помещението. Местата се обеззаразяват с 3%-ов разтвор на син камък или амониева селитра. Останалите растения се третират с регистрирани фунгициди - белтанол 400 г/дка, проплант 722 СЛ 0,1%, или смес от проплант 722 СЛ 0,1% + топсин М 0,1%;  Ривал 5 мл/м2.

Кафяви листни петна (алтернариоза )по домати

ПричинителAlternaria spp.

Симптоми/Повреди:

По листата  се появяват дребни воднисти петна, достигащи до 5-7 мм в диаметър. По-късно петната изсъхват, стават тъмно-кафяви, до черни с концентрична структура, сливат се и листът прегаря.

Петната по стъблото и листните дръжки са подобни, с характерната концентрична структура. Те могат да обхванат изцяло нападнатите части и да причинят изсъхването им над мястото на поражението.

Петната по цветните дръжки причиняват окапване на цветовете.

Засегнатите участъци се покриват с черен налеп от спороношението на гъбата.

Жизнен цикъл:

Запазва се като мицел в растителните остатъци в почвата.

Пренася се повърхностно със семената.

Гъбата предпочита старите, завършили растежа си листа, но напада и  цялото растение.

Развива се при висока относителна влажност.

Контрол:

 - Обеззаразяване на семената;

 - Производство на разсад в стерилен или обеззаразен субстрат;

 - Поддържане на оптимален температурновлажен режим в култивационните съоръжения;

 - Редовно проветряване на съоръженията;

 - Третиране с ПРЗ  при поява или при наличие на благоприятни условия;

 - Разрешени продукти: Акробат плюс ВГ 200 г/дка; Витене трипло Р 400-450 г/дка; Дитан ДГ 200 г/дка; Дитан М-45 200 г/дка; Дифкор 250 СК  50 мл/дка; Зоксис 250 СК 70-80 мл/дка; Каптан 80 ВГ 150-190 г/дка; Кариал Стар  60 мл/дка; Консенто СК  200 мл/дка; Куадрис 25 СК  0,075%; Ортива Топ СК  100 мл/дка; Пенкоцеб 80 ВП  200 г/дка; Пенкоцеб 75 ВГ  210 г/дка; Полирам ДФ 0,2%; Ридомил Голд МЦ 68 ВГ 0,25%; Санкоцеб 80 ВП – 200 г/дка; Скор 250 ЕК 0,04%; Синстар 70-80 мл/дка; Трейзър 250 ЕК 0,045; Фортуна Глоуб  200 г/дка; Цидели Топ 100 мл/дка.

Сиво (ботритисно) гниене по домати

ПричинителBotrytis cinerea

Симптоми/Повреди:

В основата на стъблото се появява сухо кафяво петно, засягащо само кората;  Патогенът прониква навътре, прекъсва сокодвижението и растението загива;

Петната се покриват с обилен сивокафяв мицел и спороношение на гъбата; Растителните части, разположени над поразения участък завяхват и загиват;

Патогенът поразява и листната маса. По листните дръжки и върховете на листните пластинки се появяват светлокафяви продълговати  петна, покрити със спороношение на гъбата.

Жизнен цикъл:

Запазва се като склероции в почвата или в растителни остатъци.

При благоприятни условия те прорастват и формират мицел, обилно спороносящ.

В оранжериите гъбата се запазва и като конидиоспори по почвената повърхност, растителните остатъци и конструкциите.

Разнасяни от въздушни течения конидиите попадат върху растенията и причиняват заразяване.

Гъбата може да съществува и като сапрофит в почвата.

Контрол:

 - Поддържане на оптимална въздушна влажност в разсадното отделение. Редовно проветряване;

 - Унищожаването на растителните остатъци и плевелите, тъй като патогенът се запазва в тях;

 - При колтучене да не се оставят части от колтуците. Препоръчително е то да се извършва в слънчево време и след вдигне на росата;

 - Нападнатите растителни части се събират в чували и се унищожават навън;

 - При повишена въздушна влажност и поява на първи петна се третира с ПРЗ;

Разрешени ПРЗ: Дифкор 250 СК  50 мл/дка; Дриза ВГ  150-200 г/дка; Каптан 80 ВГ 150-190 г/дка; Пролектус 50 ВГ 80-120 г/дка; Сигнум 100-150 г/дка; Суич 62,5 ВГ 100 г/дка.

Брашнеста мана по краставици

Причинителxanthii, Erysiphe cichoracearum

Симптоми/Повреди:

По листата се появяват малки петна с неправилна форма, посипани с бял брашнест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната се сливат. Листата прегарят.

Петна могат да се наблюдават по горната и долната повърност на листата, по листните дръжки и стъблото.

Жизнен цикъл:

Презимуват като конидии по растителните остатъци, като  мицел и спори по оранжерийните култури. Конидиите се разнасят от въздушните течения и причиняват нови заразявания.

Благоприятни условия за развитие са: нарушен температурновлажен режим; небалансирано азотно торене; намалено осветление.

Контрол:

 - Отглеждане на устойчиви сортове;

 - Почистване на растителните остатъци от предишната вегетация;

 - Балансирано азотно торене;

 - Поддържане на оптимален температурновлажен режим;

 - Третиране с ПРЗ при поява на първи петна;

 - Разрешени продукти: Байфидан 250 ЕК 0,02%;  Вивандо 20 мл/дка (0,02%); Домарк 10 ЕК 50 мл/дка; Зоксис 250 ЕК 70 мл/дка; Индар 5 ЕВ 100 мл/дка; Карамат 2,5 ЕВ 200 мл/дка; Колис СК 40-50 мл/дка; Куадрис 25 СК  0,075%; Кустодия  50-100 мл/дка; Легадо 80 мл/дка; Миклофил 20-60 мл/дка; Ортива Топ СК 100 мл/дка; Ритуал 20-60 мл/дка; Сивар 80 мл/дка; Систан 20 ЕВ  37,5 мл/дка; Систан Екозом ЕВ 65-165 мл/дка; Топаз 100 ЕК 35-50 мл/дка; Фитосев 200 мл/дка; Флинт Макс 75 ВГ 20 г/дка; Цидели Топ 100мл/дка.