Дискусионни панели на АГРА 2020

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 18.02.2020      7588

Селскостопанска академия (ССА) с научните си институти е водещ партньор на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020 и отново основен изложител със самостоятелните им щандове. На тях ще видите постиженията и сътвореното от българската аграрна наука в полза на едно по-ефективно, модерно и проспериращо родно земеделско производство. В рамките на АГРА 2020 ССА организира следните два дискусионни форума:

Дискусионен форум 1 – 20.02.2020 г. от 13 часа в Зала № 2 на Палата № 6

„Предизвикателства и решения за земеделието, свързани с климатичните и екологични промени“

– Новите зелени приоритети в ОСП,  научни подходи и иновативни решения, свързани с адаптиране към климатичните промени и намаляване на вредните въздействия върху околната среда - проф. д-р Мартин Банов – Председател на Селскостопанска академия

– Съвременни агроекологични подходи и агротехнически практики за устойчиво земеделие - проф. дн Ирена Атанасова – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

– Растителната селекция при зърнено-житните култури в отговор на климатичните и екологични проблеми - доц. д-р Галина Михова – Добруджански земеделски институт

– Възможности за оползотворяване на отпадни води от производството на розово масло - проф. дн Иван Атанасов – Агробиоинститут, София

– Възможности за намаляване на екологичния отпечатък в животновъдството - проф. дсн Живко Кръстанов – Земеделски институт, Стара Загора

– Представяне на проект на тема: „Мрежа за ефективен трансфер на знания за безопасно и икономически обосновано използване на отпадъчните води в селското стопанство в Европа“ (SuWaNu Europe)  - доц. д-р Стефан Шилев  – Аграрен Университет,  Пловдив

 

Дискусионен форум 2 – 21.02.2020 г. от 13 часа в Зала № 2 на Палата № 6

„Международната година на растителното здраве . Как да защитаваме по-добре растенията в променящия се свят?“

 

– Растителното здраве – същност, значение, предизвикателства - проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

– Състояние на мониторинга, прогнозата и сигнализацията в растителната защита - гл. експерт Мария Томалиева, гл. експерт Мила Лазарова – БАБХ

– Роля на почвения микробиом за почвеното плодородие и растителното здраве - доц. д-р Галина Петкова – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

– Заплахи за пчелите опрашители, свързани с растителното здраве - проф. д-р Оля Караджова, доц. д-р Женя Илиева – Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията„Н. Пушкаров”, София

– Състояние и проблеми на растителното здраве при зърнено-житни култури в условия на променящ се климат - доц. д-р Веселина Манева, доц. д-р Дина Атанасова – Институт по земеделие, Карнобат

– Вируси по зеленчуците – методи за диагностика и идентифициране - гл. ас. д-р Ганчо Пасев – Институт по зеленчукови култури “Марица”, Пловдив

– Традиционното знание в защита на растенията в променящия се свят - доц. д-р Десислава Димитрова, гл. ас. д-р Теодора Иванова – ИБЕИ – БАН