Новият Закон за защита на растенията е работещ институционален инструмент за оптимизиране на бизнес средата

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 28.11.2014      1265

В “последния час” от съществуването на 42-то Народно събрание бе приет новият Закон за защита на растенията /ЗЗР/, очакван с голямо внимание, надежди и интерес от агрохимическата индустрия и агробизнеса. За неговия профил, философия, ключови компетенции и приоритетни направления разговарям с г-н ПЛАМЕН ЛАЗАРОВ, зам. изп.директор на БАБХ, сектор “Растителна защита”, ръководител на експертния работен екип, сътворил този широкоформатен документ.

[РЗ] Г-н Лазаров, кой бе основният аргумент за иницииране и акумулиране на толкова висока активност и творческа енергия за създаването на нов Закон за защита на растенията? Такава атмосфера предполага, че са налице идеи и необходимост за реформиране на националната система за гарантиране на здравния статус на земеделските култури, ако мога да си позволя подобна категорична оценка...

Накратко: отмененият закон беше в крещящо противоречие с Регламент ЕО 1107/2009 г. Въпросният Регламент се прилага директно от държавите-членки на Европейския съюз, но у нас подобно нещо не беше възможно при условията на съществуващия процесуално-правов ред. Необходима бе качествена законова промяна! Нов закон и наредби за прилагането му, които да аргументират и регламентират поведенческите аспекти на всички участници в този специален сектор с ключово значение за управление на рисковете в земеделското производство от плевели, болести и неприятели. С други думи: налагаше се по спешност, на висока скорост, да бъдат регулирани дейностите, които споменатият Регламент не урежда. Няма нищо за чудене! Регламентът е базов продукт и в повечето случаи не винаги маркира реда за извършване на отделните практики. Той формулира условията, не и реда за изпълнението им.

[РЗ] Ще Ви помоля да подкрепите това твърдение с конкретика

Регламентът, например, в една много обща форма, не би могло да бъде и другояче, визира параметрите на супер важната дейност – търговия с ПРЗ. Няма формулировка на какви условия трябва да отговарят търговските фирми, за да изпълняват тази дейност. Това сме длъжни да регламентираме с Наредба, чиято мисия е конкретика до последния детайл, която отразява специфичните особености на националната ни система за растителна защита. Новият Закон, смея да твърдя, постига и друга цел. Облекчава в максимална степен диалога, взаимоотношенията и контактите между администрация и бизнес. Крайната цел е да бъдат развързани ръцете на бизнеса в рамките на законовите рамки. Така например, удостоверенията за търговия с ПРЗ вече се издават от областните дирекции на БАБХ, по този начин се децентрализира дейността, намалява се бюрокрацията, облекчава се бизнесът.

Цялото интервю може да прочетете в бр. 10/ 2014 на списание „Растителна защита& семена и торове“.