До 1 милион евро ще се отделят от бюджета на ПРСП за организации на земеделски стопани и търговци на дребно

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 24.11.2014      1008

В новият програмен период (2014-2020) на ПРСП  помощта в размер до 1 милион евро ще се предоставя за създаване на къси вериги за доставка на храни по Приоритет 3: Насърчаване организацията на хранителната верига и управление на риска в земеделието и по-специално: Подмярка 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки.“

Бенефициентите ще са организации, съставени  от земеделски стопани, търговци на дребно, които извършват своите дейности на територията, определена за един местен пазар. 

Всички, които отговарят на определението за къса верига на доставки могат да подадат документи за участие. Дейностите по обработка на продукта, и транспортирането му до крайния клиент задължително трябва да бъдат в радиус до 120 км. от земеделските стопанства. Целта е да се създадат повече и качествени местни пазари!