Смели решения, нова посока!

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 04.10.2019      6112

"ЦАРЕВИЦАТА - ЦАРИЦА НА ПОЛЕТО", партньорският проект на Аграрния университет в  Пловдив, компанията  Кортева и фирма Нетафим,  реализиран в опитната учебна база, доказва, че формирането на устойчиви решения в дългосрочен план, на визии за утрешния ден, променят перспективата и хоризонта на  производството на царевица в България. Визионерският проект, един интензивен инвестиционен инструмент, генерира нова динамика и енергия, дава ясен знак, че има ресурс и потенциал да сбъдне всички очаквания за ефективно управление на добива, да реализира технологичен пробив, да постигне авангардни цели - оптимален баланс между разходи и приходи, максимална печалба.

Резултатите от първата година на този стартов модул бяха показани пред широка професионална аудитория. Събитието бе уважено от проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив. Тук бе част от мениджмънта на компанията Кортева: Чавдар Дочев, управляващ мениджър на Кортева Балкани, Иван Дражев, маркетинг мениджър на Кортева Балкани, продуктов мениджър Семена България, и Иван Костадинов, мениджър Продажби на Кортева България и Северна Македония. Професионалното присъствие беше многолюдно - фермери от страната, научни работници, преподаватели, аграрни специалисти, студенти.

Базовите параметри за дефиниране на концептуалния подход са няколко. От една страна: царевицата е уникален природен феномен. Оползотворява  слънчевата светлина по неповторим начин, както никоя друга земеделска култура. От друга страна: царевицата е една от малкото (другите са оризът и дребнолистния тютюн), които са с много висока самопоносимост. Ще рече: може да бъде отглеждана монокултурно (на едно поле) в продължение на 5-6  и повече години. Органичната маса остава на полето, могат да бъдат прилагани високи норми на торене (вкл. бактериални торове). На фона на тази картина прави впечатление, че царевицата е със значително малки компесаторни способности. Неблагоприятните климатични условия (най-напред засушаването) в ранните фази от развитието са силно ограничаващ фактор за бъдещия добив. Така например, вкореняването се лимитира  от кислорода, постъпващ с водата. Дефицитът на влагата е с фатални последствия при опрашването и образуването на свила. Към казаното до тук прибавяме и дисбалансите в периода на наливане на зърно при недостиг на вода.

Проектът е широко форматен модел за постигане на много високи добиви и икономически резултати в производството на царевица за зърно. Структурирането включва няколко високо стойностни характеристики. Опитната платформа е на 54 дка. На тази площ е изградена система от най-висок клас за изцяло автоматизирано, автономно подземно капково напояване, качествен продукт, доставка на авторитетната фирма Нетафим. Този свръх прецизен автомат гарантира максимално точно осигуряване на растенията с вода във всеки момент от вегетацията. Интересното в случая - от професионална гледна точка е, че площта е разделена на три водни кръга. Дебелостенните маркучи с 20-годишна гаранция за ползване са позициониране в три хоризонта - на дълбочина 20, 30 и 40 см. Всеки от деветте царевични хибрида на Кортева е засят в трите кръга - на 20, 30 и 40 сантиметра.

Целта на тазгодишния експеримент е да бъде регистриран ефектът от напояването и торенето в различните коренообитавани хоризонти - 20, 30 и 40 см. Технологиите на почвообработките и растителната защита са конвеционални за трите нива. Друга съществена характеристика на проекта: използвани са царевични хибриди от  различни групи на ФАО в диапазона 450 ФАО (РОО23) - 700 ФАО (Р2105). Замисълът е ясен: разчита се на по-високодобивни хибриди. Подборът е разнообразен. РОО23 (ФАО 450), РО216 (ФАО 460) и РО 217(ФАО 490) са от новата генерация Optimum AQUAmax. РО 217 е най-новият член на клуба  Optimum AQUAmax. Р2105 (ФАО 700) и Р0704 (ФАО 500) ще бъдат включени в продуктовото портфолио на КОРТЕВА за родния пазар през 2020 г. Гъстотата на посева: 8700 растения/декар, смятана за оптимална при този максимален интензитет на отглеждане на хибридния набор. Хранителният режим е на максимално високо равнище. Част от торовете са внесени предсеитбено (с последна обработка), а другата част (водоразтворими) са включени във водния цикъл. Постигнатите резултати (отчетени след жътвата) показват несъществени разлики в добивите в различните хоризонти. Това дава основание на Кортева да представи на широката публика една таблица.

 

Добиви царевица, получени на опитния полигон на Аграрен университет Пловдив

1. Р0023 - 1690кг/дка вл. 13.1%  ФАО 450

2. Р0216 - 1706кг/дка вл. 12.8%  ФАО 460

3. Р0217 - 1788кг/дка вл. 12.7%  ФАО 490

4. Р0704 - 1818кг/дка вл. 13.2% ФАО 500

5. Р0937 - 1880кг/дка вл. 12.5%  ФАО 570

6. Р1049 - 1843кг/дка вл. 16.8%  ФАО 620

7. Р1241 - 1825кг/дка вл. 16.6% ФАО 620

8. Р1535 - 1724кг/дка вл. 18.0% ФАО 650

9. Р2105 - 1760кг/дка вл. 18.5%   ФАО 700

 

Следва продължение! През 2020 г. проектът ще бъде надграден. В първия воден кръг (20 см) ще се прилагат т.нар. Ноутил технология, което ще рече отглеждане без никакви обработки или Стрииптил технология - плитко ленточно обработване (на дълбочината на сеитбата). Втори вариант (в поливния диапазон 30 см) - продълбочаване  и предсеитбено дисковане. В третия воден кръг (40 см) - конвенционални обработки - дълбока оран, предсеитбени и следсеитбени обработки. При трите системи на земеделие ще се използват еднакви сиеибени норми, еднакви количества макро- и микроторове.

Кортева, световният лидер в семенарската и агрохимическата индустрия (след сливането през 2017 г. на Du Pont Pioner, Du Pont Protection и Dow AgroSciences) демонстрира силата, заряда и иновативността на своя корпоративен инженеринг. Проектът "ЦАРЕВИЦАТА - ЦАРИЦА НА ПОЛЕТО" е ясен знак на българския екип на компанията, че заедно с екипа на проф. Тоньо Тонев, част от Аграрния университет в Пловдив, ще направи опит да върне царевицата на българските полета и по-точно на юг от Стара планина. Този екип има продуктовия ресурс (семена и пестициди), амбиция, мотивация и висока експертиза да изпълни забележителната мисия. Мисия, която  включва мащабен трансфер на знания и информация.