Интегрирана борба с плевелите в есенните култури със слята повърхност, пролетните окопни култури и зимната маслодайна рапица

Автор(и):  Растителна Защита, /РЗ/
Дата: 17.09.2019      11691

Борбата с плевелите е лимитиращ фактор в производството на земеделските култури. Твърдение, което никой по никакъв повод и до ден днешен не е оспорил! Въпросът на деня обаче е: в състояние ли е българският земеделски производител да направи своя верен избор, да структурира собствена стратегическа концепция за интегрирана борба с плевелите, в която да вложи инвестиционен капитал и да бъде сигурен в крайния успех?

За да отговорим на въпроса, най-напред следва да видим какъв е ситуационният план на полето. С две думи: силна динамика! В едри щрихи това ще рече следното. Непрекъснато се променя поведенческият статус на плевелната асоциация вследствие на все по-несигурната фитосанитарна и климатична среда – „походът“ на житните плевели на север е добра илюстрация на тази констатация. В случая не изключваме като причини за „странното поведение“ на плевелите и проявите на резистентност, селективноста на продуктите, както и степента на тяхната персистентност. От друга страна, трансграничният пренос на инвазивни плевелни видове е с устойчиви параметри, непрестанно се увеличава. Към тази картина трябва да добавим нарушените сеитбообороти, дисбалансите в технологичните схеми, вследствие най-вече на стремежа на всяка цена да бъдат постигнати конюнктурни (най-често краткосрочни) търговски цели.

Примерът с нахута и слънчогледа потвърждава този факт. Тук му е мястото да споменем, че не са малко и дефицитите в професионалните умения на фермерите по отношение агротехниката и растителнозащитните практики. Да не пропуснем и още едно ключово обстоятелство – ширещата се спекула с фалшиви продукти за растителна защита! Незаконната търговия продължава да процъфтява пред очите на държавната администрация – аграрното министерство и БАБХ, МВР и граничната полиция.

Срещу тази динамика със силно отрицателни последствия за здравния статус на земеделските култури и тяхното производство, което така или иначе се стреми към постигане на устойчивост и просперитет, съществуват две много силни, знакови възможности за противодействие и намаляване на негативното им влияние.

Една от тях е световната агрохимическа индустрия, чието представителство е в България. През последните години тази индустрия направи мащабни, революционни открития. Резултатът вече е тук: много от емблематичните иновации в сегмента са позиционирани на българския пестициден пазар. Силната конкуренция между отделните компании е още едно голямо предимство за родното фермерство.

Втората възможност, която за голям късмет е реализирана у нас, е научният екип на водещия български херболог проф. Тоньо Тонев, част от академичната общност на Аграрния университет в Пловдив.

Списание „Растителна защита“ има привилегията да публикува тази тема на броя, основно реализирана от младото научно попълнение в хербологията – гл. ас. д-р Аньо Митков, гл. ас. д-р Мариян Янев и ас. д-р Нешо Нешев. Всички те – преподаватели в катедра „Земеделие и хербология“ на Аграрния университет в Пловдив. Този млад творчески колектив е част от бъдещето на аграрната наука в България и по традиция ще бъде неразривна връзка със земеделската практика.

Екипът се ръководи от проф. Тоньо Тонев, който изгради школа в областта на борбата с плевелите. Тези трима млади, амбициозни и мотивирани учени станаха неразделна част от мащабните и продължителни проекти в историята на Аграрния университет в Пловдив: 20 години научноизследователски и внедрителски проект „Хербитур“, 10 години научноизследователски и внедрителски проект „Царевицата – царица на полята“ и 5 години „Център за биологично изпитване на продуктите за растителна защита“ (отдел „Хербология“).

Благодарение на продължителното и ползотворно партньорство с всички големи фирми от пестицидния бизнес екипът на проф. Тонев успя да се наложи като лидер в иновациите в областта на борбата с плевелите – един широкоформатен и силно отговорен сектор в областта на растителната защита.

Към профила на този високостойностен, визионерски „отбор“ трябва да прибавим и още един факт. Това е доверието. На проф. Тонев и екипа му вярват безрезервно и търговците на пестициди, и земеделските стопани от страната. Екипът на проф.Тонев е посредник между бизнеса и производството. Институционалната структура с висок научен и професионален капацитет, експертни компетенции, неподправена лоялност, дискретност и обективност е ключов фактор при позиционирането и внедряването на иновативни продукти и технически решения в защита на растенията от плевели. Тя генерира новини, влияе на пазарните нагласи и очаквания, помага за дефиниране на информиран избор и формулиране на печеливши планове за противодействие на опасната плевелна конкуренция.

Партньорската комуникация от нов тип, осъществявана успешно от проф. Тонев и младите хора от екипа му, променя перспективата и хоризонта за българските фермери, променя нивото на тяхната информираност!