Ефект от групово използване на различни водоразтворими торове при фертигация на зеленчуци

Автор(и):  Растителна защита
Дата: 16.06.2019      4674

По инициатива на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и земеделският стопанин Никола Чавдаров  на 17 юни в двора на Института по растителни генетични ресурси гр. Садово ще се проведе демонстрация на тема "Ефект от групово използване на различни водоразтворими торове при фертигация на зеленчуци". Демонстрацията се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“.

На демонстрацията, която ще се проведе в Садово на 17 юни, участниците ще бъдат запознати с ефекта от груповото използване на водоразтворими торове при торне на зеленчуци чрез система за капково напояване.

На срещата ще бъдат коментирани и различни модели при хранене на зеленчуци– форми и начини на внасяне.

Основните теми на демострацията ще бъдат:

- Използване водоразтворими торове на различни търговски фирми при отглеждане

на пипер;

- Нови технологични решения при торене и отглеждане на къдрава салата;

- Нови технологични решения при торене и отглеждане на пъпеши.

Демонстрацията е отворена за всички желаещи да я посетят - земеделски стопани, научни работници, консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020, в рамките на хъб България на мрежа № 7 „Подобрена ефективност на използване на хранителните вещества в градинарството“.

Проект NEFERTITI

Проектът „Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации (NEFERTITI) е мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de CoordinationTechnique Agricole (ACTA) - Франция. Продължителността на проекта е 4 години и ще приключи на 31 декември 2022 г. Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици в 17 държави.

Мрежите, в областта на ратениевъдството са:

„Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури“;

„Използване на приложения за управление на мултифункционални сензори и измерване на различни променливи при отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“;

„Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“;

„Подобряване на ефективността на хранителните вещества в

градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъб в България);

„Ефективно използване на водата в градинарството“;

„Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България);

„Засилване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи

фермери“.

Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu

Къде и кога:

в двора на Института по растителни генетични ресурси – гр. Садово от 10.30 часа до 14.00 часа на 17 юни 2019 г.  Участието в демоснтарацията е безплатно и е без предварителна регистрация.