Общи принципи за интегрирано Упра­вле­ние на вредителите

Автор(и):  БАБХ, Българска агенция по безопасност на храните
Дата: 24.01.2014      2189

Принципи на интегрирано управление на вредителите при земеделските култури

Съгласно чл. 14 от Директива 2009/128/ЕС и чл. 55 от Регламент ЕО № 1107/2009 спазването на общите принципи за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури става задължително изискване от 2014 година


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИНТЕГРИРАНО

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ


  1. Предпазване на земеделските култури от вредители чрез:

сеитбообръщение на културите

провеждане на подходящи агротехнически мероприятия

използване на подходящи устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифицирани семена и посадъчен материал

прилагане на балансирано торене, варуване, практики за напояване и дренаж

предотвратяване на разпространението на вредни организми чрез прилагане на санитарни мерки - редовно почистване на машините, оборудването и др.

опазване и поддържане на полезните организми във и извън обработваемите площи


  1. Наблюдаване на вредителите с подходящи методи и средства:

научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране

ползването на професионални консултации


  1. Прилагане на мерки за растителна защита на база:

резултати от наблюдението

утвърдени прагове на икономическа вредност

конкретни площи, култури и климатични условия


  1. Приоритет на устойчивите биологични, физически и други нехимични методи пред химичните, когато осигуряват задоволително равнище на контрол на вредителите.

  1. Прилагане на селективни по отношение на целта пестициди, с минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда.

  1. Ограничаване употребата на пестициди и други форми на намеса до необходимата степен.

  1. Недопускане на устойчивост към прилаганите пестициди:

редуване на пестици с различен механизъм на действие

прилагане на други налични стратегии срещу развитието на резистентност

  1. Проверка на резултатите от приложените мерки за растителна защита на базата данни за:

употребените пестициди

наблюдението на вредителите


СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

се прилагат на доброволна основа от земеделските производители


За България специфичните за определени култури или сектори насоки за интегрирано управление на вредителите са определени в разработените Ръководства за интегрирано управление на вредителите.

Ръководствата включват общите принципи за интегрирано управление на вредителите и определят специфичните принципи за интегрирано управление на вредителите за всяка култура.

Разработени са и отпечатани ръководства за 47 вида земеделски култури

(7 групи култури). Публикувани са в сайта на Българската агенция

по безопасност на храните в рубриката „Добри практики и ръководства”

ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ ПРИ ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КУЛТУРИ

ЦЕЛ

Намаляване на въздействието от употребата на продукти за растителна защита върху здравето на хората, животните и околната среда.

ОБХВАТ

приоритетно прилагане на биологични, физични и нехимични методи, средства и продукти за растителна защита с нисък риск за здравето на хората, животните и околната среда

заместване на продуктите за растителна защита с механизмите за естествено регулиране на икономически важните вредители по земеделските култури

Интегрирано производство на растения и растителни продукти могат да извършват земеделски производители:

регистрирани за интегрирано производство в Областните дирекции по безопасност на храните

осигурили лице, което е завършило курс за интегрирано производство на растения

и растителни продукти или има висше образование в областта на аграрните науки

ползват консултантски услуги на лицата, вписани в регистър в Българската агенция по безопасност на храните

одобрили план за интегрирано производство съгласно изискванията

Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа публични регистри на:

Лицата, които са регистрирани и могат да предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите

Лицата, които са регистрирани и могат да извършват интегрирано производство на растения и растителни продукти


Етикет със знак съдържащ думите “ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО”

може да носи продукт, произведен само при спазване на принципите на интегрираното производство


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

Намаляване на рисковете и на въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда, чрез постигане на баланс между екологичните и икономическите

нужди при употреба на продукти за растителна защита

Производство и предлагане на пазара на безопасна и качествена растителна продукция

Ограничаване на употребата на продукти за растителна защита до необходимия минимум

и прилагането на алтернативни подходи или методи за растителна защита

Повишаване и запазване интереса на земеделските производители към интегрирания начин на производство на растения и растителни продукти и преминаване към биологично производство

Предотвратяване появата на резистентност на вредителите към продуктите за растителна защита

Намаляване на разходите на земеделските производители за продукти за растителна защита