DuPon | ДюПон - Растителна Защита на Житни Култури
Cheminova Bulgaria | Хеминова България
artice preview - imageЕриофидните акари
Брой: 7//2014

Ериофидните акари са разпространени по­все­мест­но в България и вредят по лоза, овощни, яго­до­плод­ни, зеленчукови, полски и други култури. Много ви­до­ве се хранят и развиват по плевели, някои проявяват висока специфичност и се прилагат за биологичен контрол (Стоева А., В. Харизанова, 2009).

Вижте цялата статия
artice preview - imageПроблемът висши цветни паразити
Брой: 8//2014

Паразитните плевели са безхлорофилни растения, за­то­ва те не могат да фотосинтезират и се хранят несамос­той­но, т.е. за растежа и развитието си използват готови пластични вещества от зелените растения, върху които паразитират. Ако паразитните плевели не се унищожат на­вре­ме, нападнатите от тях растения гостоприемници може напълно да загинат. В зависимост от това, върху кои органи на растенията се при­крепват, паразитните плевели се делят на стъблени и коре­нови паразити.

Вижте цялата статия
artice preview - imageБрашнести мани
Брой: 4//2014

Брашнестата мана е едно от най-разпространените заболявания по културните растения. Икономическото му значение непрекъснато нараства. Напада почти всички растителни видове – зърнено-житни, зеленчукови, овощни, лоза, декоративни и горски. В сравнение с останалите болести тя се идентифицира най-лесно. Причинителите на брашнести мани са над 200 вида гъби, принадлежащи към 11 рода.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЗдравният статус на слънчогледа и ца­ре­ви­ца­та – инди­ка­тор за сте­пен­та на агро­но­ми­чес­ка­та компетентност
Брой: 2//2014

Големи са предизвикателствата пред земеделското про­из­вод­ство. Изключителната динамика на абиотичните фак­то­ри, част от глобалните климатични промени, поставя аграрния сектор в уникална ситуация. Безалтернативна е неговата мисия: РАСТЕЖ В НЕСИГУРНА СРЕДА! Постигането на такава релевантна, висока и съдбовна за човечеството цел инициира необходимост от трансформация на визията му.

Вижте цялата статия
artice preview - imageЕфектът от защитата на пшеницата, ечемика и рапицата от вредители през пролетта ще лимитира добива
Брой: 1//2014

Пшеницата, ечемикът и рапицата са полските земеделски култури с най-дълъг вегетационен период. Тази им биологична характеристика, ако не друго, със сигурност означава, че вниманието към ефективната им защита от вредители – болести, плевели и неприятели, е задължително да бъде прецизна, научнообоснована и максимално точна.

Вижте цялата статия

<<123456789>>

Агредо
Syngenta
Amalgerol
Лебозол Дюнгер ГмбХ
Pioneer Bulgaria
SlovBul
Agropal
Доби Пресс
ИЗБРАНИ